TETAKTEI ( an unfinished Story) By Ririni Khiangte (Abbra PitarteiSualfingi)

Moderator: Abbra Reo Ririni

Abbra Reo Ririni
Posts: 1237
Joined: November 10th, 2016, 8:57 pm

Re: TETAKTEI Chapter 17 By Abbra Reo Ririni Khiangte (PitarteiSualfingi)

Unread post by Abbra Reo Ririni » January 22nd, 2024, 9:41 am

February 12th, 2020, 12:56 am

CHapter 20

TÊTAKTÊ-I
Abbra Reo Ririni Khiangte
(PitarteiSualfingi)
🌸MI DANGIN an ngaih dàn tùrah che innghat lutuk duh suh! I hlutna, nangmaha thil tih theihna awm phûm bo țhak khawpin mi dang kal dàn angin kal ve ngawt bawk lo a. Mi tih ang apiang i tih ve zêl chuan kawng laklawhah i chhûngrila inphûm ru zâwk khân 'I kawng zawh tùr a ni lo' tih hre chhuakin a ti hnufual phah fô ang che.
Nangmah ațanga kuhmum chhuak a, par vul tùr chuan mi dang tih dàn/kal dàn ang ni lo, NANGMAH dik tak kha i nih ngam a ngai! 🌸
_Pitartei_ Sualfingi pawh min ti tho!😈


LOLA's POV


"Chawhnu rei tak a ni," ti chhuak leh supin min kuahna chu a ti nghet sauh bawk, "Rei tak," ka nghâwngah a hmui lum thur thurin a rawn nùl thuak chuan ka lo țang țeuh mai.Min thlâkhlelh hmêl lutuk hian a hmai lum vung vung chu ka nghâwngah a rawn phum hmiah a, min kuahna bân hrawl zet chu ti nghet zual sauhin, a taksa hrawlpui che âwk khawp chuan a thaw chhuak hawk bawk."Min nghâk lo tùrin ka hrilh mawlh mawlh che kha," ka ti halh, Prof Ms-a chu thatchhiat hmêl zet hian a nui rûm dût a. A bân thâ châk zet inkârah chuan, ka tui ral der tih ka âw tham țîak ațang chuan a hriat loh hrâm ka beisei.
"Kei paw'n kal lo tùrin ka hrilh che," a ti thûk ruih. Ka âwm chhûng lum pup vâng chuan tawm châwihin, nghet deuh hian ka bag pack chu ka hûm vak.
"Mahse, ka thû zâwm lovin min hnut chhiah tho," a ti nghut,
"Naupang thu âwih lo tak i ni," a hmai ka nghâwngah nawr reng chungin, a kawchhûng ațanga thûm dût hian a rawn ti chhuak leh sup, chil ka lem khawlh a. A aw thûk ruihah chuan natna ni àwm tak ka hriat vàngte pawh a ni mahna ka thin a phu rang dawt dawt bawk."Ka nunah a vawi khatna atân nghâktuah ka țang a! Dârkâr tin kha engtiang chiaha rei ngê a nih i hria em?" a hmui lum thur thura, ka nghâwng nûl kual dun dun pah chuan a ti leh sup sup a. A âwm chhûng ațangin min nghawr che dat dat bawk nên tih ngaihna hre lo zetin ka thaw chhuak hak a."A țha vek, i rawn lêt tawh tho alàwm," beidawng hluah hluah hnûa, beiseina nei thar ang mai hian a thaw chhuak leh hawk a! Ka beng hnuaiah a hmui lum thur thur chu a tâwp chawt bawk. A khawih theih leh kuah theiha ka awm ta chu hahdam pui huai ang mai hian a thaw chhuak zui huai huai reng a. Ka nghâwng a thawk khumna lum huam chuan ka kawchhûng thlengin a fan kual rawih rawih bawk.
Chêt sawn nachâng pawh ka hre bîk lo! He mipa pangtilum vung vung leh a taksa nghet țha zette, a chêtphung cool ruih leh aw thûm thûk ruihte hi ka thlahlelin, hei ai bâk a lak ațang hian dâwn belh zêl ka duh tih hi phat ngaihna ka hre tawh bîk lo!
Heng a chêt dân dam thlup leh cool ruihte hi atân chuan 'Eng' a ni lo mai thei, ka lo dawnsawn dàn erawh a dangin ka kawchhûng thlengin a chêt dàn eng pawh hian a khawih che rawih rawih zêl a! Mipa pa lian leh uap na zetin, a ângchhûnga min kuah hlu hlu chunga 'min nghâk' tih a sawi chhuaka, a aw ril ruihin tleirãwl ve mai min fan chhuah hnehsawh dàn tùrte chu tumahin min hriat thiam pui teuh lo!Ruah sûr mai tùr ințham kual tup tup chu thlî thaw vûk vûkin a rawn zui a, min kuah khawmtu hian min kuahna hi phelh thawl chiah se chuan ka vâwt vur ang tih tùr khawpin boruak rawn inlumlet chuan kan chheh vêl chu a hmet hik vur bawk. Chûng ruah sûr tùr boruak inlumlet kual tup tup chu hre ve lo ang maiin ka hnung lam ațanga min kuahtu pa chu a ngawi vung vung a. A thâwk lâk dàn ațang erawh a hahdam tak zet tih a hriat theih thung."Professor"


"Sawi rawh," thûm dup a rawn tih chhuah sup pah chuan, a biang hmulin ka nghâwng a rawn nùl thuak bawk.


Thâwk ka lâk hak rual chuan ka darah khabe a rawn nghat a, a âwm lum vung vungah chuan min kuah hnai salhin nghet zetin ka kâwngah bân a suih bet tlat bawk.
"Bawihi, sawi la?" a aw thûk ril ruih vâng chuan ka thlahlel tulh tulh maiin ka hria a; mahse, kan inkâr hi tûn aia thûk zâwka kan kalpui zêl a nih chuan a zûn tawrh har zet hi ka natpui ber tùr a ni dâwn.


"Nang nên hian eng mah tih belh ka duh tawh lo," zâwi têa ka tih chhuah rual deuh thawa a rûm ri hrâwih vâng chuan ka tawm nghâl châwih! Hnehsawh lutuk a min kuahna chu thlah thawl vutin a lam hawi tùrin min kuai her zui dâwrh bawk."Sawi nawn tawh suh ang che," a ti chang fur. A aw lian leh fiak lutuk vâng chuan ka îp châwih a, min melh chhuk ngur tu mitmeng thim khup leh tùr ngun vâng chuan ka khûr chhuak lo chauh bawk! Mahse, kan kalpui reng a nih chuan a zûnah uaiin ka thil hlauh ber hmangaihna thangah ka âwk palh mai ang!


"Min nawr lui thei lo..." Prof Ms-a hmêl dur thim khup chu en lêtin mahni inrintâwk hmêl zet chuan ka ti a.
"Eng nge ka sawi zawh chiah kha?" a ti fiak țhâwt! Thlî thaw vûk vûk chuan a sam hnim lai a chhêm che dar dar a, a hmêl dur thim mup erawh a nèlawm loh hluah hluah thung!"ka duh lo chung min nawr lui thei lo, tâwp ka duh tawh.. ih, kan inzawmna maksak zet hi ti tâwp ang, hei aia kan kal thui zêl a nih chuan..."
"Tâwpna chu ka siam tùr, " rawn ti thûm ruih tu pa vâng chuan ka țawnglai chu tâwp chawtin ka melh nghâl kâwk. A hmêl chang bul leh dur thim khupah chuan pawisak pakhatmah a nei lo tih ka hmu chiang hlê bawk.
"Keiin 'A TÂWP' ka tih hmâ chu nang leh kei hi kan tâwp ngai hauh lovang tih hria ang che. Awlsam takin kan pahnih hian kan TÂWP dâwn lo bawk! " thir hlawm ang maia khauh hian a ti chhuak hrâwk! Dur khupin min melh chhuk ngur bawk.


"What!? aih, min hnê hunah chiah engkim a tâwp ang i tihna maw? Ha! Engkim hi i thu hnuaia awm a ni lo, chuvàng chuan tûnah hian engkim tâwp rawh se," Prof Ms-a rûm hrâwih rî ka hriat rual deuh thaw chuan ka kâwngah a rawn man hmiah, ka hamhaih lutuk meng phâwk kâwk chu min kiai khum sukin ka mitah tak min melh chhuk rùn chung chuan a rawn kûn hniam a. Ka kâwnga a man lohna kut pakhat chuan ka khabeah a rawn dawm zat bawk."Kan tâwp ngai dâwn lo! Chu chu he i thluak tê reuh têah hian ka ziah nawn sak ang che," a ti chhuak sup, a hnârin ka hnâr a rawn nùl hmasa thuak a, chutah ka hmuiah tak min fâwp nghâl ngawr ngawr a nih chu!
A âwm khauh zetah ka kut pahniha innam khalhin tal chat chat mah ila ka kâwnga manna chu a nghet lutuk. A taksa hrawlpuiah chuan hnehsawh lutukin ka tang ani ber! Ka khabe a dawmna tih ngheh paha min fawh uar sauhna chu khamkhawp mai lovin a lei hrawl leh lum huam chuan ka hmui chu nawr kau a tum a, a âwmah nam vak vakin hmui ka chîp lui ngar ngar thung!
"Luhlul nu, i thluak chhûngah hian hnuhmâ reh ngai tawh lo tùr ka hnutchhiah hmâ chu zànin hian i tâl hrang dâwn hauh lo," min fawhna chawl zawkin a ti ril ruih.Ka kâwnga a manna ti ngheh hrâwk paha min kuah kàn deuh rual chuan dimna tel hauh lovin ka hmui hnuaiah min seh a nih chu!


A thîp sek vânga ka tîm châwih lai chu remchânga lain, rûm chhuak hawk hian ka ka chhûngah a lei hrawl leh thap hrâk chu a rawn nawr lut nghâl hmiah! Koham leh ngènngawl lutuka chêt la zâwmin min fâwp ngawr ngawr a, a duhthawh êm vàng chuan ka thâwk a chham lek lek hial.


Thûk lutuka a lei chêt kual ngawng ngawng pah chuan a taksa si chêtin min man bet pah ngawr ngawr a, ka khabe a dawmna chu a chêt a, min fawh dàn thlâk tial tial pah chuan ka beng hnuai chu a kutzungpui hian a rawn chùl pah bawk. Zei lutuka dam ruih leh ngènngawl zeta min fawh dàn a thlâk tâkah chuan ka thluak chu a bîng mup mup a, Prof Ms-a chuan zei lutukin min thlêm a ni ber mai! Ka kâ chhûng ațangin ka âwm a za thla uaih uaih a, a thaw sa huam maiin ka ka chhûnga min chènchilh reng tâkah chuan ka ngaihtuahna chu vai vekin dîm tê têin ka chhâng lêt țan a. Chu chuan Prof Ms-a chu a ti phur zual sauh a ni ngei ang, rûm chhuak nghutin ka kawchhûng thlenga țhâm za pha uai uai khawpa ril leh thûkin min fâwp zui ngawng ngawng a!


He mipa zei lutuk hi a hlauhawm tak zet!


A sawi lawk ang ngeiin ka theinghilh theih tawh ngai loh tûr hnuhmâ chu awlsam lutukin keimahah a siam leh tak hi!


Kan infawhna kan tâwp meuh chuan boruak kham lovin ka thaw nghâl kâwk a! Prof Ms-a thung chuan lungawi hluah hluah hmêl pu chungin hmuhnawm tih hmêl zet hian min melh chhuk vung vung. Ka hmui thîp hlar chu ka kutțangin ka tawk zeuh a."Min hnarin min pehhêl vêl kha tum tawh suh Lola, kan inkâra thil thleng hian eng nge a nghawng zêl dâwn tih ngaichâng tawp rawh," mûk ruih a min melh rùn chuan a ti sup, sawi ve tùr hre lo zet chuan ka melh reng ringawt.

"Lut tawh rawh, hei chiah hi ngaihtuah zui bawk ang che," ti pahin a rawn kun hniam leh vut a, a hmêl pâ zetin min hnaihchilh rual chuan a tih tûr ka hriat chian êm vângin ka maimitchhing nghâl tawp, Prof Ms-a chu a nui rûm hawk, chu a nui thâwm sexy zet vâng chuan ka chhûngril hi a za uaih a, ka hmai tlâng chu uluk lutukin a melh kual dun dun tih ka tî za uai uai ațang chuan ka hre thei bawk.Muangchângin a chalin ka chalah a rawn nawr phawt a, a kutphah hrawl leh lum thup pahnihin ka biang a rawn khuap hnu chuan ka hmui chu a hmui lum thur thurin a rawn nùl nghâl thuak bawk.


"I ngaihtuahnaah hian keimah chiah ka awm reng tûr a ni," zâwi lutuka phun supin ka hmui chu a rawn nawr leh a, "I hria em? Bawihi, keimah chiah," a ti thûm ruih, duhthawh êm êm hian min fâwp zui a. Dam ruih anga lang siin a lei hrawl leh sa huam chuan ka ka chhûnga hawl kual ngawng ngawng reng a.


Hepa bula ka awm chiah hi chuan keimah ka nihna angin ka lang chhuak phawng phawng țhìn a. Ani lah hian ka nihna ang angin min lo pawm zêl mai leh nghâl! Mi dang nên inkhaikhin ngai hauh lova min siam ringawt pawh hi mak ka ti tak zet!Thaw lum ham hama a inlâk hran ruai ruai chuan ka meng chhuak riai riai a, Prof Ms-a chuan ka biang khuap rùn chungin sexy lutuk hian min lo melh chhuk rùn a! A mitmeng thim khupah chuan min ei zawh vek a châk hmêlin ramsa koham zet a ang tak zet!


"Lût tawh rawh, a nih loh zawngin ka motor chhûngah pawm lût chein chin tâwk hre lo khawpin ka khawsakpui mai ang che," a kiai suk a, a mitmeng thim khupah erawh a thlentîr leh duh tak tak dâwn tih hai thei loh khawpin thil danglam ka hmu thung.


"Mut tui," rang tâwkin ka ti ta vat, min man leh thut ang tih hlau lutuk chuan tlàn ti tihin in lam chu ka pan nghâl hlawk hlawk, ka hnung ațangin âtthlâk tih hmèl lutuka a nui rî cool ruih chuan min fan chhuak rawih rawih tho!"Duhawm lutuk mai! " a ti hluk, ner nak-in ka hawi lêt a. A dinna ngaia la ding chungin âtthlâk tih hmèl zet hian kûn deuh hlek chungin a lo nui suk suk a."Mut tui pawh min ti ve lo," ti vakin ka ner deuh nâwng bawk. Chutia ka sawi tâkah chuan, kan awmna chu inhnaih tawh lutuk lo mah se Prof Msa mitmeng a phûrna rawn lang chhuak leh a hmui sexy zet a liak hnawm zauh chu chiang takin ka feel vek thei tho."Lo che sawn hlek suh ang che," ti hluaiin a kiai suk, a dinna hmun ațang chuan a rawn pên chhuak ta nghâl mai, "Aih... ding rawh!" mangang lutuk hian ka ti nghâl tung! Ka kut phar chhuak meuha ka chêt pelh nuaih tâkah chuan Prof Ms-a chu a ding dawt a, vànvadak meuha nui rûm hawkin lu a thing zauh bawk. Ka bul a lo thlen rualin engtiangin nge chêt a lak dâwn ka hre miau tlat lo.


"khati lai ațang khân sawi mai rawh," ka ti vak a. Ka chêt dàn leh țawng chhuah apiang chu min melh rùn chungin a nuihpui zêl lehnghâl."Min nuih min nuih lo khân sawi țha vat rawh, ka luhsan daih mai ang che," ka ti bai bai a. Nichin lawka kan inkâr tih tâwp duhna rilru ka putte kha khawiah nge an thlawh bo tâk pawh ka hre hrep lo. Tûnah rih chuan tlangvâl senior nui hreh zetin hmuhnawm tih hmêl lutuka min enin pa lutukin min nuih suk suk reng a. Ka lungphute hi a chêtphung engkim chuan a fan lum rawih rawih tih zawng ka hria!


"Ka duatte mut tui le," thu tak zeta a tih thûm ruih tâkah chuan, ka rilru pakhat zâwk chuan 'A hâw tawh dâwn, zânkhuain in inhmu tawh dâwn lo' tiin min rawn hrilh nghâl zat a. Phat rual lovin ka ngai nghâl rawih rawih bawk.
"Mut tui" ka ti zâwi sap a. Prof Ms-a chuan lu min buk khum zauhin 'Lût tawh rawh le' ti ang hrimin in lamah chuan mitko a ti kãng uk bawk. A taksa lian leh lum vung vung kha vawi khat tal ka lo kuah lêt ve lo kha inchhîr viau mah ila kuah tùrin ka let tawh ngam dèr si lo! Tûna taka kuah ka châk tak ngawih ngawih chhan pawh hi ka hre thiam chuang lo! Aaaa... 'Tlangvâl senior zûna uai chu a na duh' an tih zawng zawng kha ka dai ve țan dâwn ni berin ka hre tawh!
Min duatna aw rî dam ruihte, a kum a naupang chhia zawk zawk tawh lo tih hriat taka tha chak leh fei êm êm hmanga min man bet a, min uap hnêh mupnate kha atîrah chuan ngaithei lovin țan phah țeuh mah ila, tûnah zet chuan inngahnatlâk leh thlamuanpuiawm khawpa khawvêl lo hmachhawn tawh tu a nih zia hriain ka thlahlel tak zet tawh thung!
Step ka zawh chhoh dâwn chuan inah lo lût a, thingpui in tùr tala sâwm tumin inher lêt ka tum zuau zuau a; mahse, eng emaw vâng bawkin ka hawi lêt ngam chuang lo. Ka awm dàn hahthlâk zet vânga ka thaw chhuak hman țâwk tihah, Prof Msa aw thûm zàwi ruih chu ka hnung lawk ațangin a rawn ri chhuak a nih chu!Ka âwm chhûng hi a nghing che lawih bawk!
"Mi â nu, min ngai a nih chuan awm tùrin min hrilh mai ta che!" ka beng bulah a rawn ti thûk ruih! Ka thle lêt dâwrh chu hnung lam ațangin a bân tha chak leh hrawl pui chuan min kuah hmiah a, "Â lutuk mai!" ti leh nghutin a âwm lumah bawk min hnuk lêt hrâwkin, a khabe ruhkual chuan ka biang a rawn nùl nghâl thuak.
Hlim ru zetin ka nui chhuak ta hak a! Prof Ms-a pawh thaw suai suaiin a nui nghing ve dawt tho!
"Thingpui min lumsak dâwn em?" a ti zui dût, hlim lutuk vâng leh laih lutuk vânga ka lungphu rang dat dat chu a hre thei a ni mahna, nui nghing leh dawtin ka darah khabe a rawn nghat a,
"Mawh? Thingpui min lum dawn chauhin ka rawn lût ang," chimawm ru zet a ti vêl chu, thlêk hâin ka melh dur khai ta ngawt! Ka sawi chhuah kher ngai lovin ka ngaihtuahna a awm zawng zawng a hmuh tlang vek hnuah pawh min zâwt nawn leh vêl kher a.
"God, i lum peih lo a nih dâwn hi," ti hluk a min kuahna a phelh vut tâkah chuan rang lutukin ka che chhuak a, ka ti ang tih pawh ka rin chhin ngai miah loh dànin a kâwngah nghet tâwkin ka kuah bet nghâl chawt a nih chu! Prof Ms-a chu a thaw huai a. Dam thlupin ka sam a rawn chùl nghâl hliau hliau bawk."Ka lumsak lo ang che pawh ka tih dèr loh kha," ka âwma bei tlanin ka ti a,
"Inlêng neih i duh vak lo khân ka hria a?!"
"I sualllll..." ka ti ta tung. A nui chhuak huk chu a hnungah ka sik ta vâwt a, sual thiam ka ti ngawih ngawih, a hmâa ka lo hauh pang pang țhìn dàn sawi chhuakin, ka ngaih vêleh min induh khum kual vêl chu haw viau mah ila ka haw tak tak phal dèr bawk si lo.Zâm ru zetin kawngkapui chu ka hnaih hret a, ka u inah tlangvâl senior pui nên kan inzui lût tùr chu a zahthlâk ve reng. Hawi lêta ka hnunga mipa ding chu ka han melh leh zeuh chuan a lo nui ruh ruh a. Ka țhiante tih loh mipa inah ka hruai luh hmasak ber tur a ni a. Ka zam zia a hre tawp nâng.
"Ka haw mai dâwn em ni?" ngei zet hian ka melh chho râwm a, nuihza insum mitmeng de sawr sawr hian min lo melh chhuk rùn.'Thih leh thih' ti rilruin Kawngkhàr chu ka pawt hawng pawp a, ka hnunga mipa sexy leh cool zet chu a lo nui suk bawk.
Ka pên lût a, ka ute chu an lo la meng kim vek a, ka hnunga smart thlupa Prof Ms-a rawn lût ve chu mak ti àwm paw'n an lo awm lo."Uncle" Bawihpuia'n a lo ti thuai mai."Tlangvâl-a chu i va mengrei thei reuh ve," tiin kawngka a pawt phui a,
"Lo țhu rawh, tlaiah khân a mu hnuhnawh reuh a, TV en a duh tlat a nih hi," ka u chuan a lo ti thuai a. A mal bawh a Bawihpuia ninhlei kual that that hnungah chuan bensak dawp dawpin a bul sofa-ah chuan a hlâng kai nawlh bawk."Thingpui ka va lum ang," tiin Prof Ms-a chu ka melh chho zeuh a. Ka lâi ve khanglâng chu hmuhnawm min ti viau a niang min lo en sa reng tawh.
Rang zetin ka Bag pack chu sofa chungah ka dah a, Prof Ms-a pawh a țhut țhinna single sofa-ah a țhu thla vut. Chokaa ka lût tlang chu u Mimi'n min zui nghâl bawk."Dâr 1 bâwr vêl khân a rawn lang hlawl a," a ti nghâl, thingpui bel chhin hawn pah chuan ka en nghâl háw bawk."Professor Ms-a saw mawle, i bag a keng bawk sia. In chhûnga lo lût tùra ka hrilh paw'n lu thing ringawtin kawtah sawn a lo nghâk chawrh chawrh che alàwm," phûr hmêl zet hian a ti zui nghâl sar sar a.
"A zia lo tak tak, a motor-ah ka bag ka theinghilh daih a""Humm.. chutiang ngawt a awlsam chuan sawi tum lo mai teh aw. Tualzâwlah nangmah nghâka a vei kual thuak thuak kha rawn hmu ve la chuan i kawngaih zâwk ngawt ang," a dara min nawr salh pah chuan a ti leh kher bawk. Lei ka chhuah ta vak ringawt a.U Mimi chuan min nuih hak în,
'In inhmeh ka tih tawh kha, a en rual che hian a duat hmèl ngawih ngawih che, nang paw'n chu chu i hre chiangin ka hria, nizâna a lo lêng pawh i țah khum ngawt kha," a tih tâk zêlah chuan na deuhin a bân bulah ka bensak țawlh.
"Sawi chhuak tawh suh ka tih kha," zâwi si, vîn deuh hian ka ti hlak. U Mimi lah chu a nuih a za tulh tulh mai sia. 'Inlêng țah khum hmasa ber i ni ngei ngei ang' tiin min fiam chàmchî a. 'Pakhat lah khân a thlêm nghâl thuai bawk che sia, i mize dawm thiam tùr tak i tawng a nih hi' tiin tûkinte khân min fiam char char tawh.Ka thingpui chhuan a so tâkah chuan thil hriat chhuah ka nei thut ! Chawhnu ațangin Prof Ms-a hian min lo nghah char char tawh a nih si chuan zanriah pawh a la ei miah lovang. Thaw chhuak hakin thingpui chu paw tak tâwkin ka siam a; Ka u nên an inkhelh en chu sawi zuiin a ri hlut reng a, thingpui pawh chu ka thlum ta ringawt bawk.
Prof Ms-a chu rei a țhu lova, thingpui a inzawh hnû rei lo têah hâw a rawt a, zân dâr 10 a hnai hrim hrim tawh nên zànriah a la ei lo cheu bawk. Awm rih tùrin la thlahlel viau mah ila ka khawngaih ve tho avàngin ka chêtzia ațang paw'n a hâw tùr chu ka phal lo tih lan chhuahtîr loh ka tum hrâm hrâm a. Ka u nên an inmangțha fel hnu chuan kawngkhàr thleng ka zui a. Veranda light hnuaiah chuan ka lam hawiin a ding sar vuah.


"Thingpui pawh i lum tui sawt viau a nia," ti supin a nui pah suk, "I sual," ka ti hmak. Lu a thing nghut a.


"Lût tawh rawh le"


"Mut tui aw" ka ti a,
"Umm, mut tui," ti supin a tâwp nân ka biang a rawn piai hrâm pek a.Tualzâwl ațanga gate lam pana a kal nul nul chu ka en zui reng a. Gate piah deuh hlekah bolero a hun vângin taxi ațang ka chhuah lai khân hmu lo mai ka ni tih chu a motor hunna ațang rawn tlàn chhuak a, gate hmâah a rawn din hnu chuan ka hre leh hnuhnawh a.
Bolero glass thim muk chu ti hniam thlain a kut chu min vai zauh a. Kan awmna chu inhlat viau tawh mah se pà zeta mit min rawn siai hrâm chu ka hmu chiang ngang thung. A tlàn liam a, kawngkawiah a motor êng lan tâwp thleng chuan ka thlîr vawng vawng mai. A lan theih loh tâkah chuan ruak huaiin kawngka chu ka khàr phui ta chauh, ka lock leh thlap laiin ka u chu u Mimi'n Bawihpuia a tih mutna room ațangin a rawn chhuak ve chiah bawk.
"Khawiah maw i kal daih a?" ti lehin choka-ah a lût tlang zui a.
"Jordan-a nên kan inbia a, an inah kan lût kawi leh kha nu Hmingi'n min lo chelh ta tlat sia," ka ti a. Tui thlî chhuak pah chuan a bu nghut a. A tui thlit chhuah zawng a lem vek hnu chuan muangchângin min en ruai ruai a.


"Mate, tûn ang lo deuh hian nun chhoh tum tawh ila tiraw?" a ti dam thlup."Khawlaiah tâl tam lutuk tawh lo la, chinchâng sawi lo a in ațanga riahbo vang vangte pawh bansan tum tawh la, nula puitling i ni chho ve dâwn tawh a, kawppui a chhia a țha tawngin chhûngkaw din hialte pawh nakinah chuan ila rawn duh ve dâwn. Chutiang hun a lo thlen a, mi chhûngkuain an mo atân an iai lutuk loh nân che tûn ațanga nun hman uluk a ngai viau a nia," hriat nuam tak a tiin min pan hnai hrut bawk.
"Thiam ka inti bîk hauh lo, ka eizawnna leh nupui leh fa nauteah chiah rilru pein, ka nau neihchhun hi ka thlahthlam rei lutuk che a. Ka thiam lohna kawng tam tak pawh awmin nang ngei paw'n min dem hlê ang tih ka hria.. tûn ațang chuan kan unau hi țang tlângin kan induh tâwk lohna lai ve ve siam țha tùrin kan inpui tawn ang chu tiraw?" nui pah sukin, ka darah a kut pahnihin a rawn dawm a. Ka nun dàn ho ta lutuk vâng khân vawi khat tê mah ka u hi demna ka nei chhin ngai lo.


"Ms-a kha a thu tak viau chuan ka hria," a tih lai chuan ka lo tawm deuh châwih mai." Ani ang mipa rilru puitling tawh lutuk nên in inzui phei chuan mi tam takin tehna chi hrang hrang nên an teh dâwn che a. Nang paw'n Ms-a kha i haw bîk lo tih ka hmu bawk, inhaw lo tawn ve ve in inzui rei hunah chuan inneih lam thlengin suangtuah kai hun pawh a lo la awm dâwn. Chutih hunah chuan, hmalam hun kal tawha thil thleng pakhat lek vângin hmeichhiate phei chuan tehna paltlang tùr inngah a. Zahawm ta a mi chhûngkuaah lawi luh i duh a nih chuan nun uluk i mamawh tel bawk tih i hre reng dâwn nia," ti leh charh charhin a rawn kûn hniam a, hun rei tak hnuah a vawi khatna atân ka chalah rawn fâwp vang vangin, a âwmah min kuah bet nghâl hlu hlu bawk.
*Good morning kitten* ka zîng thawh ruala message lo awm hmasa ber vâng chuan ka nui seih a.
*Good Morning Lion* ti lêtin khumah chuan ka'n mu rih deuh vang vang a.
Buaina awm miah lovin ni thum chu kan hmang liam ve leh tawh reng a. Min duat huk anga lang hauh si lovin, a lakah pangchang lo thei lova min siam a thiam êm êm a. Nizânah pawh a țhianpa Rsa leh Jacob-te nên an lo lêng leh a, an pa lian hlawm bawk si, ka u rualpui țhiau keimah vânga kan in chhûng an rawn chuangkai ta sek mai chu lehlam kawnga ngaihtuah chuan ka in àwm lo tak zet!
Assignment ka nei tih kan class bâng min lo hruai hâw laiin a hre kur a, an țhian thuma an awm reng lai chuan assignment ti tùrin min hrilh deuh tlat zêl a. U Mimi lah chu a nuih a lo za thei êm êm lehnghâl.
'An nula rîm ber lehkhazir tùrin an tir bo thên zêl che a, i zir zawh hmâ chu i u hoin an lo inkawm fel thên thei a, a țha phian lo'm ni?' A ti a ti a. A sawi ang tak takin ka zir zawh hnuah ka thingpui lum kher in phût zetin min lo melh ruh ruh țhìn.


Kan ina lo len țhulh thei miah si lovin an lo len vânga lehkha zir ka bahlah a hlau ve viau chu ngaihtuah chian chuan ka hmai a ti sa hat hat thei.


Zi mar ţalh țalhin khum ațang chuan ka tho chhuak a, zânah ruah a sûr nghek țhìn vângin boruak chu thlasik vanglai ang chiahin a vâwt vur a. Class kal tùr pawh ka inthuamlum thei viau bawk.*Naktûk kha aw* ka puan sin ka thlep fel a. Jordan-a message chu ka chhâng lêt nghâl thuai bawk.
*umm, u Mama paw'n a phal tawh*
*good, kan enjoy viau tùr a ni ringawt* beer no lem a rawn dah tel a. Lu thing nghata nui hakin, ka inti fai dâwn tih ka hrilh a. Kimbawihi nên an inzui ngawrh ta viau a. Naktûk hian Delhi an chhuk hmâ țhianho a hun hman ni pah fawmin Thenzâwlah riaka hun va hman an rawt a. Lunglei lama Kimbawihi țhiante leh Aizâwla Jordan-a țhianteho kan nih deuh huk dâwn vângin kan phûr tlang ngang bawk.


"Ânite.." kawngkapui inhawng huau ațangin Bawihpuia chu a lo tlàn lût that that a. Ka bulah chuan rawn țum tharhin min kuah that that bawk."Bawihpui, au Mimi nên in bazar em ni?""Umm, chakai lian pui pui kan lo lei a. Ânite, chakai bawppui hian a cheh che chuan maw i țap vak dâwn," inti hre tâwka ti ve lang langin aiâwt khaia u Mimi lo lût chu a pan leh that that a."A dik em Au Mimi, chakai bawp hian min cheh chuan a țah theih tiraw?""Țah vak a ni mai! Chuvàng chuan chakai nung lai chu khawih loh tûr," u Mimi'n a tih chuan Bawihpuia pawh a bu ve nghut nghut."A thau țha an ti sia, khai hnih hi ka rawn lei chhin a nih hi, a tui viau ang" ti sawk sawkin choka-ah a thil khaite nên chuan an lût phei a."Khawiah nge ka Daddy?"
"Bawihpui, Daddy khân hna a khawih laklawh a nih kha, va ti buai suh, ka phone-ah games i khel duh em?" Ka ti a. Phûr zetin a duh thu a sawi tâkah chuan ka phone chu ka pe a . Hum țaiin sofa-ah a tlàn lawnpui nghâl tharh bawk."In va nguai ber bur ve mawle" shed a ka țhiante lo țhu nguai bûr bulah chuan lût vein ka en kual dan dan a. An mut a chhuah hmèlin mut an kham loh hmêl tak zet!
"Nizân i lo kal ve lo a," Kimkima'n a ti phak chhulh.
"Naaah, ka uin chhuah a rem ti vak lo ka tih mawlh mawlh kha""Pawi lo, naktûk zànah duhtâwkin i enjoy dâwn nia," a ti zui. Nui hak hakin a bulah chuan ka țhu thla ve nghâl zat.
"Kei chu class-ah ka awm peih lo, ka lu hi a na ber bur lutuk" Nuni'n a tih hlak lai chuan college gate a bike rawn tlàn lût chu ka thlek zeuh a. Jordan-a leh Kimbawihite tum lo zetin ka va hmu hlawl lehnghâl!"Saw nu saw kei chu ka ngei," Kimkima'n a lo ti nghâl ringawt.

"Jordan-a saw a inti ta tu lutuk, kan țhianho lak ațang lâk hran a tum deuh tlat zêl. Nizân paw'n kan țhianho bulah rei awm ve duh lovin Jordan-a kha a kal hranpui char char a. A rilru a tuiek reuh lutuk," a tih zawm hlak hlak a. Zân lamah ka chhuah ve tawh ngai miau loh vângin Kimbawihi nên hian kan inhrawn ve vak lo. An chhuah ho apiangin ka țhiante hian sawi tùr an nei ve ziah. Jordan-a chiah a ti huam a, Jordan-a țhiante hi min ning ru deuh ang hian kan bulah Jordan-a awmpui loh dàn ngawt a zawng țhìn tih vêl an sawi zawm barh barh zêl." what's up," a helmet chei ràn nuaih zakzeh chungin Jordan-a chuan a rawn ti hluai.

"Âu ring vak lo teh" Nuni'n a lo ti hmak a. Jordan-a chu a vei nuih nghâl suk ringawt.

"Nang tê reuh hi kan inhmu khat lutuk," a ti a. Ka hmâah lo dingin min melh chhuk run bawk."I daw peih aw," ka ti lêt a. Ka sam a rawn tuai thur rual chuan melh râwmin 'eng nge kan college-ah te in rawn tih dâwn?' ka ti hlar.
MZU ah zâwk kal an tum a, a la hma tho vângin min rawn tlawh kawi zawk tih chu a sawi a. A u nên kan chungchâng vêl kha vawi khat mah kan sawi chhuak leh tawh lo bawk.
"In inla ngah tawh em?" Remremi chuan a ti a,
"Yeap, Sammy leh Madinate'n lâk belh tùr an hre bawk," ti supin ka bulah a rawn țhu thla dawt. Kimbawihi erawh shed luhna laiah a ding a. Phone a bih ngar thung.

"Thenzâwl lam ka la kal miah lo a, a nuam reuh phian ang," ka ti a. Jordan-a chuan nui sukin ka sam a rawn tuai leh thuak tawh.

"Eng nge?"

"Nangtê reuh hi kum tira kan kal țum khân i tel ve lo em ni?" a ti hluk.

"In kalte kha chuan..." ka ti vak a. One week chass te nên an kal thu sawi ka tum chiam nâin kimbawihi a awm tih ka hre thut sia. Chutia ka țawng tâwp chu chu Jordan-a chuan min melh ngurin nuihzat hmêl zetin lu a thing nghut bawk.

"Kal ve lo" ka ti ta hlak.

"Golf course and resort ah booking kan ti a, nuam i ti viau ang," ti supin ka malchunga ka kut chu a rawn hum a. A kut lum thupin rei min tawh hmâ chuan Kimbawihi chu han melh zeuhin Jordan-a chu ka melh nghâl nghek bawk. Ani lah chuan ka melh rumna chu hre lo ang hmakin Nunite chu a be zawm hlut a. Lalkimkima mood fuh loh nên an inhnial ngial hnuah Kimbawihi chuan kal a rawt a. Keini lah kan tih țhan dàn bawkin kan țhianho chu kan lo ri leh tung tawh bawk nên Jordan-a'n ka kut a hum tlat tih pawh Kimbawihi meng tal deuh tap ațang hre chhuak thutin ka kut chu ka pawt lêt nghâl vak a. Jordan paw'n a thlah ve ta mai bawk.


"Lola, naktûk chuan ka rawn lam ang che," ti supin a ding chhuak nghâl vut. A inthuam dàn branded tak chu college hmeichhe ho mit a la leh pek viau tawh.

"Scooty ken ka tum asin," ka ti a. Min melh nghâl khuiin a car-ah ka chuan ve tùr thû a sawi hmak."Nizânah min be țha peih lo vêl lutuk a, nichin khân lo biak hmasak ka tum buai peih vêl lo a nih kha," an tlàn chhuah hnu chuan Remremi'n a ti hrâm.


"In ho mai mai e. Kan țhianpa berin thutak deuha a kawp chhun a nia..." ka ti dek dek a.

"Awm tlâng rei ve ula a mizia i ngei ve tho ang, Jordan-a chiah a zar hiam hiam a. Jordan-a țhiante hnawksak min ti hmasa vel hawk hawk a nih kha, eng ang paw'n inkawp rei mah se ka mil țhai lo vang" an ti hmak.


Kimbawihi nên kan la inhmu tam ve vak lo nên sawi belh chiam tùr hre lo zetin ka ngawi ta daih a. Jordan-a'n a kawp serious ve ber a nia. Keini Jordan-a țhiante berin kan mil loh tlat chuan Jordan-a tân a nuam duh àwm lo e tih chu ka ngaihtuah reuh reuh a.Prof Msa's POVGym ațang ka chhuah meuh chuan thlanin min bual huh hluam a. Ka nghâwnga towel bah chuan ka hmai huh hru thuakin tui ka lem nghal khawlh khawlh bawk.
Zân thum liam taah khân Jordan-a leh Rinchhanite hotel-ah an inhmu tih kan driver in min hrilh tawh a. Kan driver pakhat hi Jordan-a chêt dân enthla zui reng tùra ka rawih tawp a nia. Râwlthar chhuak hlim a nih ațang driver pakhat hian a en zui tawp tawh. An țhianhoin pawi khawih a hawklak zeta an tlânchhiat changin an sulhnu engkim driver chuan a chhui a. A mimala a chinfel theih loh tâwpah ka che chhuak ve țhìn.Rinchhani nên an inhmuhna hotel-ah a zui lût pawh kha thil danglam teh chiam a ni hran lo. A châng chuan zân hnih khat lek a kawp kual hmeichhiate nên hotel-ah tâwpin an che na viau zêl. Hotel chhûng bungrua tih chhiat leh tih hmêl hem lah an nei nek nuk țhìn. Chutiang a lo thlen châng chuan pawisa chawi hnuah pawh hotel hnathawk tam zâwkte hian an hna lo tâwpah buaiin 'chumi kha mi fapa chu a ni lo'm ni?' tiin tlêma mi hlun deuh fate khawsak dàn an hmuh theih tawh phawt chu sawi darh dàn ngawt an zawng a. Chûng laka kan chhûngkaw hming a rîk tel loh nân chuan Jordan-a sulhnu chhuiin kei leh ka driver chhawr hi kan hmanhlel ti ila a dik ber ang!"I va hmâ ve?" tui bottle hum rùnin ka ding deuh dawt, dàwr pakhat ațang Rinchhani a rawn chhuak hlawl a, a la nui var var zui. Lola ang lo takin a hleitling a, a khalin a mawngbâwr pawh langsar khawpin a vâwng lah, a malpui mum nalh zet a chhuan ruk ve êm êm langchiang tùrin kekawr tight mar zet a ha tawp a, t-shirt chhing teih tawih a ha leh tawp bawk.


"I duty dâwn na nge?" ka ti sup, dàwr nghaktu hnênah chuan a kal tùr thû sawiin min pan thuai a,
"Ka pu a țha vak lo, chawlh ka la a nih hi," pângngai zet chuan a ti a,
"A lung lam bawk em ni?" ka ti nghut. Naupang chhia kan ni tawh lova, kan inkâr a tâwp tak vâng maia inbiak duh loh a, hel țalh ka tum lêm lo,
"Umm, nizàn pawh kan mu mang lo,"
"A zia lo țhìn ve mawle" ka ti a. Ka pu chu kan naupan tet ațanga min duat ve tak tu a nih bâkah kei paw'n ka ngaihsak viau țhìn. Rinchhani nên kan tâwp hnuah erawh an inah hrim hrim ka chuangkai leh tawh rih lo. Amah ka beisei vângahte a ngaih palh theih vângin a sârhu lai chuan an in lama luh tam loh a fuh ber bawk.

"A lam reng che a, a ngai deuh che a niang," min melh ralh a,
"Remchângah ka rawn tlawh dâwn nia," ka ti nghut.

"I hman chuan zàninah lo kal la?"


Show post links
Top
Abbra Reo Ririni
Post February 12th, 2020, 12:57 am

ngawi deuh vung vunga hma lam ka melh ngur chu nuam tih loh hmêl zetin a hawi kual sek bawk.

"A biak tlâk lutuk tawh lo tih chu i hriat kha, a châng phei chuan tute nge kan nih pawh hre hrang thei lovin a awm a.. tûnah tlêma a leikàn deuh lai hian i hmuh duh tâkin ka ti mai mai""Okey, hna khawih tûr a awm loh chuan ka rawn hmu dâwn nia," ti hlutin ka thaw chhuak hawk."Chuan, thil pakhat..." a ti a. An in bul kan thleng tawh bawk nên a ding dat bawk."Sawi rawh," ka ti chhuak nghut. An țhenawm lawk hi Rsate in a ni a, a nupuiin hetia kan lo in dinchilh ngawt pawh a rawn hmuh leh chuan min sawi zawm phêt a tum leh mai ang.


"Ka pu hnênah kan tâwp tih ka la sawi lo," ka mitmeng rum nghâl ul vâng chuan a thaw chhuak nghâl hak mai."Ka chhûngte hrim hrimin kan țha emaw an la ti vek""Keimah ngeiin hrilh tùra min phut chuan.."

"Aih.. chu lam a ni lo," ti ruaiin lu a thing nak nak, "Hrilh ka tum loh vang a ni lo. Hun remchâng a awm rih lo mai zâwk a ni, kan tâwp hnu lawkah ka pu a zual zui bawk sia.. thil danga an rilru lo tih buaisak leh kha ka hreh ve a"

"I hrilh leh hrilh loh chu i thu ni rawh se; mahse, i chhûngte'n kan tâwp tawh tih an hriat loh vàng ngawtin thil awm anga hmuhtîr vêl kha ka tih tûr a ni hauh lo," ka ti chhum hmuk. Rinchhani chuan ngawi rengin min melh veng veng a, ka țawngkam teh tawl khân a tih nat belh ngei ang tih ka hria; mahse, a chhûngte vâng a ni emaw ka pu dam lo, chak lo tawh tak vâng pawh ni se a der a thil awm anga lemchan kha ka tum lo rum rût!"Zânah kan inhmu leh dâwn nia," ti supin ka kal san nghâl vut."Mess," a ti zuai raih a.


"Ruah sur hmàin lût rawh," hawi lêt tawh map lovin ka ti chuak nghut. A thaw chhuak halh a, a beisei theih tùra awm ka tum lo hrim hrim. Ka rilru kal khat lutuk tuar tuah a țang ve erawh khawngaihna chin ka nei ve tho. Mipa dangte angin vêng hnihah hmeichhe dang ve ve tih làwm ka thiam ve miau lo! Rinchhani ngei paw'n hman zànah min rawn hmuh khân inngaihtuah țha leh tùrin min ngen a, tûna ka rilru lêt thut chhan pawh thil thar tem ka châk rih vàngah ngaiin kan pahnih inkâr ti tâwp kher lova Lola ka hnê hun a thlen hmâ chu engkim hre lo anga a awm theih thû a sawi hial a nih kha!

Thil mak vak a ni lo a nia! Tûnlai boruak ani tawh zâwk. Chhûngte leh țhiante vânga senior lama inkawp a innei zui ta hi tam tak an awm tawh; mahse, induhna hi chhûngte leh țhiante'n an sawi rem chawpna vânga ngaiah neia inzui tluk tlukna aiin a lo chak zâwk fê ta țhìn a. Hmeichhe tam takte hian an kawppuite'n hmeichhe dang an CK pui tih hriatpui vek an tam tluk zetin chhûngte vângin an ințhen rãwih ngam si lova. Nupui pasal neih tawh hnuah pawh nupuite hriatpuina thlapa hmeichhe dang kawp mipa hi an awm nuk tawh. Rinchhani paw'n chutianga kan pahnih inkâr kal tlangpui zêl chu ințhen tawp aiin a la thlang zâwk cheu!A kawng thlan zâwk erawh mipa fel famkim ka ni lo nâin ka thil duh loh ber a ni thung!*Good morning Lion* țhen sukin phone chu ka hmet thim hmuk. Shower nei tùrin whasroom-ah ka lût zui a. Tui inphuh sur sur hnuaiah ka din dir tluk tluk hnû chuan ka hmai huh tuai pâwkin dârthlalanga ka hlimthlâ lang chu inmelh ranin ka kiai suk bawk.
Ka țhiante paw'n 'lehkazir lai chu rim a va inthlahrunawm dâwn ve' an tih ngial hnuah rim tùra kan thawh chhuah chhak chhakna tleirãwltê vànga ka danglam zia an rîk pui hlut châng a awm ta zeuh zeuh bawk.

Chutih rualin a hmâ zawng aiin kan țhianho pawh tun hnai tê hian kan inzui tamin kan inpawh zual phah a tih theih ang! Rinchhani nên kan inkawp chhûng khân tu rimpui mah ngai lovin naupan lai ang bawk khân an inah ka lêng lût tawp a. Kan Lola têreuh erawh rim tur tak tak a thawh chhuah a țûl ve tlat zêl. Ka rim ber lehkha zir tùra room-a ka tîr lût daih țhìn erawh ka țhiante vekin an hlimpui viau lawi.

"Ka țhiante nên kan chhuak," phone a pick up rual deuh thawin a rawn ti nghâl tawng. Rûm chhuak nghutin engine ka ti nung a, a mize naupang chhia lutukte, sawi àwm leh àwm loh hre hlek lova thil a sawi phawng phawngte leh hmeichhe naupang huaibâk ang chiaha min àn khum a, min vîn hrep zelte hi hmeichhe dang thiltih ninta se Malsawmtluanga hian ka dawhthei hauh lovang. Têtaktê-i khawsak zia apiang erawh ka pawmzam thei viau lawi.

"Class kal lovin maw?" ka ti hmuk.

"Yeah.. ih, ka țhiante mut a chhuak a, class ah an awm peih lo alàwm," a rawn ti a. Ka hauh hlau zeta a insawifiah tum lai hmêl tùr mitthlain ka țhen nghâl suk bawk."A nih chuan chance kan nei thei a nih chu,"


"Hey.. khatin i ngaihtuahna ti hmul viau suh aw," a rawn ti nghâl hlar, lu thing nghutin university lam panin ka inkalh chhuak nghâl zat."Chhûnah chuan ka bulah tho i tâwp ang," ka ti nghut. A mitmu lian kiaua chet kual ralh tur bawk ka mitthla ah a lang chiang viau."I hre bawk lo""Chona hi hmachhawn nuam ka ti viau tih i hriat kha" ka ti hlut. A thaw chhuak hak a, phone a ti tâwp nghâl hmak chu nuih hawkin lu ka thing ta nghut.Mi hi a hnial lêt pang pang zêl a, ka ti thei a ni tih a hriatchian fak pawh min hnial hmasak phawt loh chuan a ngaih a țha thei tawh lote pawh a ni hial ta ve ang!


Rinchhani nên kan tâwp hlen ka pa'n a rem tih loh thû tukțhuan ei laiin a sawi nghut nangin, ka bengkhawn duh ta lêm lo kha a nia!Engtiang paw'n lungawi lohna lanchhuah tirin, Rinchhani nên kan țhat leh theih nan hmalâk tum; mahse, a fapa hian rilru ka sawhsawn tawh ngai dâwn lo tih a hmuh thiam theih nân chêt ka la ve zêl ang! A hma ang mai maia chhûngte hmehbel chawp a kawppui neih kha ka tum tawh lo bur bawk.


Ka naupan têt ațang vawi khat tê mah a thu ka hnial ngai loh vâng erawhin, a duh dàn kalh zâwnga kê pên chu thil nuam tak a ni lo!
Nilêngin university lamah ka buai a, paper check tur neuh neuh chu, in lama hawn ngai lo turin ka khawih fel nghâl thuak thuak bawk. Class ka lâk lai erawhin kan Lola bawkin chimawm a rawn chhuah a. Nimin ațang khân teaching ka pêk laklawh laia min call a ching reuh tlat! A rawn uan ve dàn tih hre tho mahila a buaithlâk țhin viau. Class zawhah ka call back lahin a chhâng duh ngai țhak reuh lo.


😷__________😷____________😷

"Nu, Jordan-a te an chhuak tawh em ni?" Choka chhûngah lût vutin ka ti nghâl thawr.
"Chhuak daih tawh, engati nge, i kal ve leh hman si em ni?" a ti a. Inhum ruh țeuhin lu ka thing ta nghut."Han inbualfai la, tûkțhuan ka lo buatsaih ang," a tih tâkah chuan, choka ațang chuan chhuakin Bawihi number-ah bawk ka call zui nghâl zat.
Min chhâng duh miah reuh bawk si lo. Nizân khân Rinchhanite inah ka kal dâwn tih leh a pu dam lo hmuh ka duh vâng a ni tih ka hrilh a. Lungawi lohna nei àwmin a awm miah lo. Rinchhanite ina ka awm hnu paw'n message-in kan inbe zui reng. Naktûk zîngkâra zin chhuak tùr a nih vàngin zân dâr 11 vêlah kan inmangțha fel a. Zîngkâra ka wish-na hmu reng sia min chhâng lêt ta miah lo pawh an insiam buaiah ngaiin zîng dâr 7:30 thleng ka nghâk. Chu tah pawh rawn chhàn lêt chu sawi loh, ka call na apiang a ring zawhtîr țhak țhak reuh a.Bawihi number-a call nawn tluk tluk chungin pindan chhûngah chuan ka vei kual thuak thuak. A tâwpah phei chuan thinur țeuhin ka rum chhuak ta hawk bawk.


Lungawi lo ru zetin ka insiam mawlh mawlh a, *MURSA cm* neih a nih dâwn vângin ka inbel tùr pawh ka thlang uluk hlê bawk. Ka insiam lai paw'n Bawihi chu ka call awl lova, ka call na kha ti zo zai kha a hriat loh palh vânga chhâng lo chu a nih ka ring hauh tawh lo!


Delhi-ah Jordan-a kal hmain an țhianho a inthlahna hun hman an tum a, Thênzâwl lamah booking an tih lâwk vek vângin tûkin khân Aizâwl aţang an chhuak tih ka hria.

"Cool down" ti supin phone chu khum ah ka thehkai vut. Khum ațang chuan ka tho chhuak vut a, dârthlalang lianpui hmaah chuan ding khupin, ka kamisz bân kilh chu ka hmet kilh mual mual a.


'Țhianho a kal chhuak an ni a, phone a ngaihsak hman lote pawh a ni mahna' ti rilru nghutin savun kâwngkhren ka ban nghâl vut. Ka rilru kal bing lutuk tùr chu lâk pên ka tum ngial paw'n, chhûng lam
ah hian eng emawin min kam run a, chhûng lam hah țeuhin hmai ka tuai leh thuak bawk."Message tal kha min chhàn tùr che alàwm" mi â ang maiin ka ti thûm bul.
Seminar hall-ah pawh bet lo zetin ka țhu ngawi run, thusawina leh eng eng emaw an tih mêkah pawh rilru ka pe thei țhak lo. Thawhpui te'n mak tih hmel taka min en țhinna pawh pawisa zo tawh lovin hun tawp lamah chuan ka țhutna ațang ka tho chhuak vut a. Kawngkhârpui panin ka pên nghâl pawk pawk bawk.
Thil țha lo thleng tur ang maiin ka kawchhûng a sa hulh hulh a, ka hahdam thei lo lutuk pawh chuan chhan țha tak a nei ngei ang!


"i chungah engthil nge thleng hrep a" ti hrawkin, bolero kawngkhâr ka pawt hawng zui pawp a. Na zetin ka țhu lut dawt a, ka kekawr ipte chu dap nghâl ruk rukin, kekawr ipte tawt zet ațang phone chu ka pawt chhuak nghâl hrawk!


Phiangsen chuan!

A message emaw, call emaw pawh ka la dawng hlek lo!


"Lalhlimpui" ti rum nghutin phone chu ka hmet thim nghâl hmuk, bolero hmaah ri dawp khawp a theh kaiin seat nghenchhan chu ka tukkhumin ka han nawr deuh vung vung a! Hmeichhe pakhat vânga buai hrep rual ka ni lul lo asin mawle!"Ka hmuh hun che chuan hahdam lo rêng rênga min siam vâng hian ka hrem khawp ang che" ti chhuak hrawihin engine ka ti nung zui hlut hlut.


Thênzâwlah ka kal chilh ve hmiah ang!Ka hahdam lo lulai lutuk chuan ngai țhain min awmtîr thei dâwn chuang lo!


Dawn awm lovin ka dawk chhuak nghâl zawk!
Jordan-a leh Rinchhanite inhmu khân eng thil teh hrep nge an sawi a, an ruahman tih hre kher lo mah ila Jordan-a kiang hnaiah a fala Bawihi awmtîr loh chu a fin thlâk ber ang!Ka thinsen rawn lum deuh pup vâng chuan lu ka thing nawk mai! Ruahmanna țha lo zet nên Bawihi chunga chêt lâk dàn an lo rel a nih vaih zawngin.... !! Ner sawkin steering chu ka hum nghâl ngawt ngawt a!Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links

ADVERTISEMENT (A hnuai a milem hi a nia hmeh zeuh tur chu)