☆24/7☆ - 16 By Dingdi Pachuau

Episode kal lai dah luhna

Moderator: writers

Dingdi Pachuau
Posts: 420
Joined: March 15th, 2018, 11:55 am

☆24/7☆ - 16 By Dingdi Pachuau

Unread post by Dingdi Pachuau » September 15th, 2020, 11:21 pm

☆24/7☆ - 16 By Dingdi PachuauKa haw hun tùr ka ngaihtuah a, ka huphurh lâwk khawp mai. Krismas chhûngkaw kima hman loh thu a awm bîk si lo; mahse, ka tûn hun hman mêka ka hlimna vàng hian haw ka peih lo takzet. Krismas hun rawn inher chhuak thei lo se ka ti.Kan chanchin hi Rose-i pawh ka la hrilh miah lo, min han chhaih min han chhaih tak na khân a taka ka nihpui chu a rin ka ring hauh lo. Hrilh ve ka duh viau rualin ka hlauthâwng deuh a, chuvànga la hrilh lo ka ni. Hriat hun a la nei ve chêk ang a, chutih hunah chuan min ngei ngawt ang chu! A pawi lo, nutei phei chuan a hriat loh theih chhûng chu hre miah lo mah se pawi ka ti lo, a duh loh záwng tak mai kha a ni si a.Ațana lah chuan min la rawn text reng mai. Heti tak maia ka thinlung ațanga ka paih chhuak thei ta mai hi eng vàng nge ni le? Kei hian ka lo duh tak tak lo em ni ang, nge, ka duhna kha hmangaihna emaw ka lo ti mai mai zâwk? Tunah lah bialpa thar ka neihsan thei daih bawk si, a rûk hian ka lo lêrh viau em ni zâwk le?Ka han maimichhíng vang vang a, Rinfela hmel chu chiang takin ka hmu thei, ka han nui sak bawk a. Ani nèn hian kan inhmu zing ve ta viau a, chu pawh a ngai hlîr maiah. Kan haw kawng step ngei mai kha, kha step kha khawvêla step awm tawh zawng zawng zîngah hian ka ngaihlu lâwt lak, hun thâwl leh fâl kan neih dunna a ni ve a, kan tân chuan a hlu vet vet êm asin. Țhenawmte veranda lah theihnghilh theih ngai tawh loh tùr, kan induhna kan tihlanna hmun hmasa ber a ni si a.*******"Ti ta daih ila, tunah tak hian bialpa i nei lo tiraw? Țha deuh ka hualsak che asin, kan thawhpui a nia. A felin ruih theih thil ti miah lo a ni lehnghâl a, in inàwm ngawt ang! In inhmeh dâwn lutuk ringawt!" a ti barh barh a.Nau a tihtlâk hnu khân kár khat chawlh a la a, Aizawlah hna thil vànga kal angin a nute bulah chuan a insawi a; mahse, Aizawlah chuan a va kal chiah lo a nih hmel. A inawm dam ve pawh a ni mahna, min hrilh lêm lo va, ka zâwt lo bawk. Mi thurûk hi hre tam lo ila, rilru a hah lo deuh a, invèn reng pawh a ngai lo deuh ang chu."Leh ringawt a! Keini thingtlâng nula, khawpuia inhlawha awm ve mai mai te chu min duh teuh lo êm mai!" ka lo ti a, ka nui pah bawk a."A fel ka tih kha, a duh lutuk ang che. Nula mi lo kan tih ang chi hi a ni ve a, chuvàng chauh chu a niang, tûn thlenga nupui a la neih loh ni. Mi simple leh hawihháwm tak a la ni zui, a tihchi ngawt ang! Kei ka duh zâwng mi chu ni se chuan aw, ka'n hlah loh mai mai dâwn nèn!" a ti leh barh barh a."Duh mai la a nih chu," ka tih chuan,"Ka duh zâwng mi a ni lo ka tih kha. Hei, mipaah pawh kan duh zâwng mi an awm ve hi, Thlamuana hi chu a nula mi loh lutuk vàng hian ka duh thei lo a niang, zei lo hi chu ka nihpui peih dér si lo va," a ti leh a."Inla zei mai mai! Bsa chu a lo zei nasa a nih dâwn chu," nui hak hak chung chuan ka ti a."Zei e, a zei over maw le, hetia a lan dàn dam deuh thlup ang hi a ni lo, a zei hi a ni tawp mai. Chuvàng alawm ka țhen theih miah loh," te chu a la ti tak deuh deuh a.Zei hawr hawr a niang, a rai pawp mai rêng a. Kei ve hi chuan zei over an tih ang chi hi chu ka hlau, ka ten deuh reuh bawk."Thlamuana chu lo lêng tùrin ka ti dâwn, bialpa pawh i nei chuang lo. Tlangvâl naupang lam ni tawh lo mah se a khirh miah lo ang, a duat thiam viau ang che," a ti leh a."A ngai lo, bialpa ka nei," ka lo ti vat a."I nei lo tih ka hria. Ka hrilh dâwn tho tho," a ti leh tlat a.Hmm, hrilh mai mai ang hmiang, ka duh dâwn chuang lo, bialpa ka nei tawh.*******"I ril a țâm em?" tia ka zawh chuan min en vang vang pahin," Aw, țâm e," a ti a."Helai hnaiah hian dàwr-""Chutiang țàm lo deuh chuan a nia," a rawn tih chuan chiang zet hian ka melh chho a, min rawn en chhuk dàn mitmeng ka hmuh chuan a nâka hawlh zoh pahin ka hawi sawn ta daih a."Chimawm suh!" ka ti nghat a."Min zâwt a nih kha."Kan spot ngai têah chuan inkai rialin kan kal leh ta a, naktûk hi kumin atân kan school kai tàwpní a ni tawh dâwn a, helai kan spot tê hi naktûkah bâk, kan kal leh tawh dâwn si lo va, ka lung a lêng lâwk."Naktûk chiah khi school kan kal tawh dâwn a," ka tih chuan," A țhat chu," a lo ti mai a."Ka haw thuai tawh dâwn a," ka tih leh a lo ngawi daih thung. "Ka ngai dâwn che a nih chu," emaw ,"I lo kal leh thuai dâwn nia," emaw pawh a ti chuang lo, chutianga min chhàn chu ka ring deuh asin le.Țawng lo chuan kan kal zêl a, a châng chuan a țawng tam lo lutuk hi buaithlâk ka ti. Ka țawng hmasak loh phei hi chuan ngawi kan dawh hi a ni ringawt, țawng tam ve hlek se ka tih vàng hian zawhna țawngkam ka phuh chhuak hrâm hrâm țhìn záwk a, chu pawh min chhàn loh châng awmin thil dang daih a rawn sawi thung țhìn."Kal rawh, ka lo thlîr liam ang che."Hei hi kan ințhen dâwnin a sawi ziah, ka kal hi min thlîr liam ziah a, ka kal liam hma chu a kal sawn ngai lo. Ka hriatna chhan chu vawi khat ka kal liam tùr ka hawi lêt zawk a, a dinna ngai rengah lo dingin min lo la thlîr reng a! He thil mai mai pawh hian min tihlim veng veng thei nia."Min thlîr liam ziah a, tûn țum chu ka thlîr liam ve tawh thung ang che," ka ti ve ta tlat a."Thlìr liam che ka duh alawm."Inti-luhlul lui tlat hian,"Kei pawhin thlìr liam che ka duh alawm," ka ti leh a."Ka thlìr liam che phal mai rawh," a tih leh tâkah chuan ka țang thei leh ta lo, a pawi lo, a duh chu tihsak ka duh tho alawm, min thlîr liam duh na na na, min thlîr liam leh mawlh teh se.Pên sàwm vêl zet ka pên hnu chuan ka ding dat a, inherin a lam chu ka hawi ta thut a. Ani lah chuan a ngai têin, a dinna ngaiah che lovin min lo thlîr reng a."Naktûk tlaiah chuan haw nghâl lovin lêng ve rih ang aw?" tiin ka àu a.A lu a lo bu nghut ringawt.Sawi tùr nei țeuh mah ila naktûk tlai atân ka khêk rih mai ang, ka en leh vang vang a, chutah, inherin ka kal leh țan ta a.Zànah chuan ka inngaihtuah nasa mai a, naktûkah chuan khawiah nge ka lènpui ang? Ei tùr eng nge ka leisak ang? Ani kher lo, a pa pawh kha eng emaw tak chu tihsak ka duh, Krismas thilpëk a ni pah nghâl ang a. A tihchi viau ang chu.Khua a vawh ve riau tawh avàngin ka inthuam lum viau, school bànah kan lêng kãwi dâwn si a, ka bag-ah chuan lukhum, lum lutuk lo leh mask ka dah sa thlap. E, lukhum leh kutkawr ang chi te hi leisak ta ila a țha ngawt lo ang maw? Thil to tak a ni si lo va.Ka phùr luat avàng chuan ka helhhawlh tlat a, ka muhìl țha lo kher mai, ka muthilh ve pawhin ka harh zing khawp, tleirâwl tê ngaihzâwng nei hlim ang maiin ka phûr a nia, mak ka inti hial a ni.School-ah chuan chawlh a han ni mai tùr an lawmzia leh an nghahhlelh tawhzia chu an sawi nak nak a, kei ve erawh chuan ka phone sana ka bih sek thung, hun han kal muanzia êm êm chuh!A tàwpa tàwpah chuan kan bâng ve ta țâwk e. Ani pawhin a ngai têin min lo nghâk reng tawh a, hmanhmawh takin ka pan nghâl a."Bazâr lam tlawh ve lawk ang aw?" ka ti a, ka bag ațang chuan lukhum leh mask chu ka phawrh chhuak nghâl bawk a.Bazârah chuan mi an tam ve tawh tho ang a, ka hmel hriatte erawh ka hmuh loh hrâm ka beisei. Ani hi ka bialpa atân ka zahpui a ni lo, kan chanchin hi hre tam rih lo se ka ti a ni ber, a theih chhûng chu inthup hrâm hrâm ka duh.Bazârah chuan kan han inzui ve rak rak a, ka duh aiin mi an lo la tam lo va. Ka hmel hriatte hmuh hlau ru tak chuan thil zawrh chu ka enpui a. Thil ka leisak dâwn a ni tih hre lo se ka duh avàngin mipa thil ka enpui chu ka u leisak tùr angin ka insawi a, kutkawr ka bun chhintîr a, a rawng mawi tih ber ka lei a, chutiangin lukhum pawh. Ani pawhin min hnial hauh lovin a ti ve zêl bawk a, mi zîngah min hnial a duh lo pawh a ni maithei, thu a âwih êm mai. Ka bag a len loh chhuanlamin a bag-ah ka ahtîr rih a, a ak ve mai bawk a.Ka kal kualpui nasa mai a; mahse, țawngkam khat tê pawhin a nin thu a chhâk chhuak lo rêng rêng. Dàwra kan chawlhnaah erawh kan ei man ka pe hman lo, keimah avànga kan ei man a pe ta nual chu ka duh lo kher mai.Kan chhuah hnuah chuan,"Ei man kha i pe ringawt a," ka tih chuan," Pe e," a lo ti sup ringawt a."Ka ei tam si, i insêng țeuh lehnghâl-" ka tih lai mêk chuan," Mipa ka ni alawm," a ti daih thung.Dik tak chuan ei tùr kha ka lam nual a, ka lam nual loh chuan a ei tam duh lo ang tih ka hlau a ni; mahse, kan ei man kha min pêk khalh leh ta daih si a, keimah vànga ani pawisain a lo tuar daih kha ka duh lo a ni."Zât leh zât talin intum sem ang," ka tih chuan min en vung vung pahin," I mask kha vuah leh rawh," a ti sup a.Kan ințhen dâwn chuan a bag-a a thil ah chu a rawn sawi chhuak ang tih hlau tak hian thil eng eng emaw ka sawi hlut a, chumi hnuah chuan tâwi khawmuang lovin ka kal vat vat a, mak min ti ru maithei a ni.Tikhân, ak haw se, a tâ a ni mai. Min rawn pe tùra a rawn kal ngam kher chu ka ring lo, a fâlin kan inhmuh tawh loh hmel bawk si a.Zanriah ei lai chuan,"Zanin chu inlêng kan nei dâwn a nia," Rose-i chuan a rawn ti chhuak a.Kan pathum chuan makti deuh hian kan en țhap a, ani lah chuan min rawn en pah hian," Ka hrilh tawh che kha, Thlamuana kha a rawn lêng dâwn," a ti leh a.Nutei chuan nui chung hian,"Inlêng i tih khân palai i sawinaah ngaiin palai hmel kan hmu tùrah ka lo ngai hman alawm le," a lo ti a.Patea pawh chuan,"Kan inang a nih chu. A țha e, lo lêng teh se, Sangbawihi tân kan lo chàr bet hmak ang," a lo ti ve a."A fel ka tih tawh kha, a hlawh a tam si, yes ngei ngei chi," Rose-i chuan a lo ti leh zung zung a.Eng mah lah hi an hre ve dèr mai si lo va.Thlamuana chu a rawn lêng ta ngei. Vawi khat hmuhna ațang pawhin a sual lo ang tih a hriat theih nghâl mai, a nèlawm phian lehnghâl a, a nui peihin fiamthu a duh phian zui. Engtin nge hetiang tlangvâl țhalai, hmelchhe lo leh fel tho bawk si, sawrkâr zêm zen ngat lehnghâl hian ngaihzâwng a neih loh theih aw ka ti vawng vawng, zei loh hmel viau pawhin a lang lo.Ka ngei deuh ka ring sa kha a nia, ka ngei hran miah lo; mahse, ka ngei lo ka tih avàng chuan ka duh tihna a ni lo. Mi dang ka nei tawh a, ka neih tawha tân chuan rinawm ka tum a ni.Rei a lêng lo, tlangvàl hawihhâwm tak chu a ni e. Nupui tùr țha deuh mai hmu se ka duhpui hle mai.Pâwn veranda thleng Rose-i nèn chuan kan thlah a, car a rawn ken avàngin car-a a luha a tlàn chhuah thlengin kan en liam a ni, he a car pawh hi a thawh chhuah ațanga a lei ngei a ni tih Rose-i chuan a sawi sap a.In chhûnga ka lút tùr chuan țhenawmte veranda lam chu ka va hawi hrâm pek a! mi an awm tih ka va hmu thei nghâl. Tu dang an nih ka ring hauh lo mai, Rose-i a luh tawh avàngin veranda-a awm chu a rawn che sawn ta a, min rawn panin a rawn kal tlat! Mahse, thim lam a rawn chuh ve tho avàng chuan mi dang hmuh a duh lo ve a ni ngei ang."Vawiina thil ka ah kha," tiin polythene-a thil fùn chu a rawn lek chhuak ta heu mai!"I tâ tùr a nih kha," zàwi tê hian ka ti sar sar a.Kan ngawi dùn leh vang vang phawt a, min en rûn reng a, tlêmin nuam lo ka ti, a thin arim ang tih ka hlau, Thlamuana kan thlah kha a lo hmu ve reng àwm si a."Naktûkah i haw loh chuan inhmu ang," ngènngawl zet hian a ti ta sup a."Khawiah?" ka rilru a hmanhmawh, Rose-i'n rei min tih chuan..."Kan inah, ka lo nghâk reng ang che," tiin ka kutah chuan a thil ken chu min rawn hmeh bel a, chutah, min rawn hnaih leh thutin ka inring lo hmuiah chuan a rawn fâwp zawk a, hmanhmawh zetin a kal sawn ta nghâl a.Ka thin a va phu nasa tehrêng êm! Hlauhthàwnna vàng a ni lo, a thil tih vàng zâwk chu a ni. Ka âwm chu ka dawm vang vang a, a chêt dàn tê hi chu ka duh roh ngawt mai.Kan inhmu leh anga ni mai alawm. Hmuh theih reng te chu ka duh hlei hlei, bâkah, naktûkah chuan ka haw dâwn rih lo bawk. Taitea lo kal hunah ka haw chauh ang.Polythene chu ka thukru lût deuh țât țât a; mahse, Rose-i chu room lamah a lo lût daih tawh niin, hlauhthàwn a ngai lo ve.


Mutnaah chuan Thlamuana chanchin chu min sawipui phêt a tum a, kei erawh chuan ka sawipui peih lêm lo. A sawi chu ka lo ngaithla tawp mai, Rinfela nèn naktûka an ina kan inhmuh hun tùr ngaihtuah pahin.*******"Engati nge inhmuh kha i rawt a?" tiin ka zâwt ta chawt a."I duh lo 'mi?" a lo ti thung a."Duh e, duh lo ila ka rawn kal nâng," ka lo ti ve thung a.A tâna ka leisak lukhum leh kutkawr kha ka kensak leh a, a pa tân mawza lum ka keng tel bawk. A pa erawh a lo awm lo remchâng, a lo lèn botîr nge phei chu ka hre hauh lo. Zâwt mah ila a sawi țha duh chuang lo ang."Nizàn khân i awm rei em? Tikhân min lo chãng tawp tihna em ni?" tia ka zawh chuan amah ang lo takin min rawn en zawk a, hmun dang a hawi leh daih a."Aw.""A nih chuan, rawn chhuak lo ta ila, engtin nge i tih ang?" ka ti leh a."I rawn chhuah kha," a lo ti thung a.Hmm, hetiang hi chu sawipui tawh lo teh ang, a heti zêl."Thil eng emaw ka zâwt thei che ang em?" ka ti ta daih a."Min zâwt la."Ka hmui liak huh zauh pah chuan," I nu hi a boral tawh em ni? Chhàn a harsat chuan min chhâng lo mai rawh," ka ti leh vat a.A ngawi rùn rún phawt a, chhàn har a ti a nih ringin,"A pawi lo, min chhâng duh suh, ka zâwt mai mai che a nih kha," ka lo ti vat a."A la dam ang...ka ring," a ti sup a.Zawh thui zêl ka châk, a chanchin hi hriat belh ka châk alawm. Ka hriat lah hi mi sawi a nia, a kâ ațang ngeia hriat hi ka duh."I pa nèn an ințhen tihna a ni maw?" ka ti leh a."Aw..."Kei pawh hi ka timak ve rêng rêng, zawh luih zêl châkna lianpui ka nei tlat, min chhàn dàn ațang hian mi dang chu ni se, an duh tâwk tawh ngei ang; mahse, mi dang ka ni ve tlat lo."A rei tawh àwm mang e! I nu chu a chanchin i hre zui zêl em?" ka ti leh a."Hre lo. Ka têt deuh lai, kum 7 mi ka nihin an ințhen. A chhan i hre duh em?" tiin min zâwt lêt zaw mah a, min en ràn bawk a. A mitmeng ațang chuan a thil ngaihtuah tùr àwm ka hre thei mai lo.'Aw' tih nân ka lo bu nghat. A chanchina tel rêng rêng chu ka hre duh, bâkah, min hrilh duh mah te chuan, ka hre châk alawm."Ka pa nèn min uiresan a ni."Makti zetin ka en ta hrâ mai! Hei zet chuh, ka rin chhin loh lam daih a ni! Ka lo zâwt ta kher kher chu, nuam lo ka ti nghâl rawih rawih mai. A awka chhuak chang fak mai ațang chuan a rilru tùr àwm chu a hriat theih ruak lehnghâl a."A..ni..maw?!! Ka tihpalh lutuk," ka ti ta ringawt a.

*BENGA KAN HRIAT MAI AI HIAN MIT NGEIA KAN HMUH HIAN A FIAHIN KAN RING ZÂWK TLÂNGPUI, SAWI TAM LOVIN THAWK TAM ȚHIN RAWH*https://chat.whatsapp.com/F5M6GiQvBic4qATfXaGwBc


Zawin leh sup sup r'u, thil țha zawrhna hmun a nih hi😊Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links

ADVERTISEMENT (A hnuai a milem hi a nia hmeh zeuh tur chu)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 101 guests