ADDICTED_TO_YOU Episode : 8 By : Msi_Miluhlulnui

Episode kal lai dah luhna

Moderator: writers

Msi Miluhlulnui
Posts: 133
Joined: October 18th, 2019, 7:46 pm

ADDICTED_TO_YOU Episode : 8 By : Msi_Miluhlulnui

Unread post by Msi Miluhlulnui » June 30th, 2020, 7:12 am

ADDICTED_TO_YOU 💙 #EP-8

By : Msi_Miluhlulnui 👩

Remzuali chuan Zodin'n a kut a vawn chu pawh thlak pawp pah hian thinrim tih hriat zet hian eng emaw a sawi zui nghal zat a kei erawh chuan Damian-a Car ațanga alo chhuak chu ka en reng ringawt bawk. "Lora i țha em?" Zodin'n a rawn tih rual chuan ka bu nghal nghat nghat bawk. Damian-a pawh chuan engmah a hrethiam lo tih hriat zet hian min en deuh ngur ngur a, kûn in a hmuh theih loh tur zawng chuan ka ding nghal zat.

"Damian..." Remzuali'n a tih rual chuan a rûm zui nghut a "I țha em Lora?" A rawn ti ta daih a, min rawn hnaih chilh nghal tih hriat zet hian a taksa lumna pawh chu ka hre thei a ka ban bulah rawn dawm in ama lam hawi tur chuan min kuai her nghal zat.

Ka mittui tling kuau a rawn hmu nge ni a rûm zui nghut a, ka biang dawmna ka kut chu rawn la thla in a kut hlai hlup chuan a rawn dawm nghal zat "Damian... engvangin nge ani kha i buaipui nachhan... mi zak theilo anih kha" Remzuali'n a rawn tih leh rual chuan "A tawk Remzual dâwt engmah sawi belh tawh suh" a ti nghal hrâwih bawk a Remzuali chuan a hmui a chîp chiang hle bawk.

"I țha em ka naute? I chungah hian engthil nge a tih?" Min ngaihtuah tih hriat zet hian a rawn ti thûm sup, țawngkâa chhang lo chuan ka lo bu nghut nghut ringawt, a chhan chu sawi tur mai ka hrelo ani alo kal hi ka lawm takzet.

Ka biang lehlamah chuan rawn dawm leh in ka chal ah chuan a rawn fawp zui nghal vang vang a, ka thaw chhuak nghal hak ringawt bawk.

"Tunge inih a? Engvanga khatianga rawn awm nge inih?" Zodin'n a rawn ti a, "ilo buai ve na tur pakhat mah a awm lo" Damian chuan a ti zui hrâwk!, min vawnna ațang chuan ka tal hranĝ nghal hlawk mai bawk a. Kan buaina avang nge ni kan țhenawm te leh kawmchhak lam te pawh an rawn kal khawm deuh reuh a ka nu aw ngeiin hnunglam ațang chuan ka hming in min rawn au nghal zat bawk.

Thaw chhuak hak in Zodina lam ka hawi a Remzuali ka en tel rual chuan lungawi loh hmel zet hian min lo en a a thinrim hmel em em mai bawk "englo, Zodin hetiang buainaa ka in hnamhnawih tir che avang hian min ngaidam dawn nia i chau âwm si va hahdam tawh rawh Damdawiin lamah kal ila ngai bawk si a" ka ti chhual hap a, Remzuali lah chu Damian-a bulah a rawn ding a nuih pah hian min dêi hmel zet hian min melh zui bawk.

"A pawilo, ka hrethiam alawm nangmah hi i țha ani tiraw?" A rawn ti a, nuih pah chuan ka bu zui nghata Damian-a rûm nghut ri chuan a chhunzawm nghal zat bawk. Ka biang chu a thîp deuh vung vung a ka nu chuan enge thleng tih min rawn zawt a mahse pakhat mah in ka chhang lo țhenawm khawvengte pawn min en reng a pangngai taka lan ka tum hram hram ani ber.

Hetianga Remzuali a a rawn awmna chhan chu chiang takin kek hian ka hre bawk a nizana in pakhata kan riak kha alo ngai kawi leh ngei anga chuvanga hetianga rawn che pawh hi ani bawk ang. Mahse ka hmaia a ben erawh ka theihnghilh mai mai hauh lo ang

Tu mai pawh hian dawhtheih chintawk kan nei vek chuan thil a thlen dan a zir in chet dan hmang a âwm tawk a awm ve lehzel bawk. Mahse tuna thil thleng erawh hi chu ani mah mah ani.

"Babe, haw ang lo kal rawh henu ve hi chu hmuh leh pawh a ngai tawh lo" Zodina kal hnu chuan Remzuali chuan a lo ti ve nghat a, mahse en pawh en lo in ka nu te lam ka hawi a ka țhat thu ka hrilh nghal zat bawk. "Lora, khapa kha tunge?" Damiana-a chuan a rawn ti hrâwih, ka nu leh ka nau chuan min en hrek hrek a, in sehru nghek in ka kut chu ka hûm ruh nghal vak bawk.

"I tan a pawimawh lo chuvang chuan in pahnih khan let tawh rawh u thil dangah chuan min ti zak tawh suh u" ka ti let ve leh hmak bawk. Damian-a a rawn kal a ka lawm takzet mahse a hriata Remzuali thusawi tur ka ngaihthlak duh tawh loh avanga hetianga awm mai chauh hi ka ni a, a lakah leh Zodina lakah ka inthlahrung em em a, Zodina phei chu vawiin ațang chauha ka hmelhriat ala ni zui bawk a khatianga min hmu nghal ringawt kha ka zak chem chem mai ani.

"Lut ang u" ka ti a. Ka nu te chu an kal a mahse kei ka pên ve tur chiah chu ka banah chuan rawn vuanin min pawt her lawp a ka ban bul ve ve ah chuan a rawn dawm zui nghal chat bawk. "Khapa kha tu phiangsen nge anih? Engvanga khatianga bia nge inih? Sawi rawh Lora" a rawn ti hrâwk, îp zui châwih in ka maimichhing zui nghal chawt!.

A thinrim tih hai rual loh chuan a thaw ri hrâwih hrâwih a ani hian ka chungchang engkim hi a hriat vek a țul tawh lo ani. "I tan a pawimawh ber lo buaina lian tham zawk thleng tur ațanga min lak chhuah avangin ka lawm takzet ani mahse tunah chuan in pahnih hian let tawh rawh u tuna thil thleng erawh hrelo ang in ka lo awm mai ang" men chhuah pah chuan ka ti nghal sap a a hmel chu chiang zet hian ka hmu nghal zat bawk.

"Damian a sawi kha kal ang, he hmeichhia hi mi zaktheilo anih hi a mizia ila hrechiang lo mai mai anih kha" Remzuali'n a rawn tih rual chuan ka lo nui nghal sak "engmah sawi lo turin ka hrilh che Remzual chuan khatiang khan vawikhat mah țawng leh tawh ngai suh" Damian chuan a ti zui hrâwk a, chu erawh chu Remzuali run tawk a tling hle aniang a bulah chuan a rawn ding a kei zawk min melh rum nghal zat.

"Mahse ka thusawi hi a dik alawm i duh chuan nangmah ngeiin i fiah thei ang he hmeichhia hian a in ûm kual tir che a mahse i pawisa bak a duh lo nizanah pawh a bumna hmang in a riah chhuah pui che a zingah pawh ka sawi vek tawh kha he hmeichhia hi mi țha ani lo tih" zak map lo chuan a rawn ti leh a, rapthlak hi ka van ti tak em! Engtin nge a hmaa ka awm ve reng laiin ni lo lo a ka chanchin a sawi theih zawk a thusawi ah chuan ala din nghet hmel em em mai lehnghal.

"Hrep tak che hian, duhtawk ve tawh em em rawh. Engtin nge hetiang mizia hi i nei tih ka lo hriat loh theih zawk. Tukin zingah khan thudik engkim hrilh ini, ka kâ ațang lo pawh in midang kâ ațangin i hre bawk, tunah dâwt muhlum hlang hlak in thu i rawn sawi kual leh a hrep tak che hian eng ang hmeichhia nge maw ilo nih teh hrep le" Damian- bawk chuan a ti kha zui leh hrâwih bawk a mahse chhete mah in a phu loa a zâm bawk hek lo avan thei piap piap tak!.

"Damian" no zet hian a rawn ti leh, a ban chu a rawn khawih nghal zat a mahse chimawm chhuah ve ngat in a kut chu ka lo dah thlak sak hmak "i zaklo reuh mang e ka ti kha thu i sawi lai khan i hmaah ka ding reng a engtin nge i zâm miah loh theih zawk. Damian-a ka in ûm zui kual tir loa a pawisa pawh ka duh bawk hek lo chuan nizanah khan in khatah chuan kan riak ngei a mahse kan riak dun tihna kher ani lo engtin nge dâwt muhlum hlak i sawi theih zawk le" nuih deuh pah hian ka ti chhuak fak a. Ka dawh mai mai tawh bik hauh lo ang.

"In pahnih khat let rawh u dawt dang a awm leh hma in" ka ti leh. Damian-a chuan rûm zui nghut pah hian ka banah a rawn vuana "min lo zui rawh" a ti nghut a, kan in lam pan chuan min kai phei a țap deuh țiau a Remzuali'n a rawn auh vak vak pawh chu hrelo ang hmaka langin a kal hmiah hmiah a ka nu te pawh chuan an en reng ringawt bawk.★★★

"Tah hian țhu rawh chuan nute vur in neih chuan a dehna tur nen lo la ta che u" sofaa min țhut thlak tir dawt pah chuan a rawn ti a, deuh hmuk hmuk chuan.

"Mahse... deh pawh a ngai...." ka sawi zawh hma hma chuan "engmah lo sawi ve suh" a ti zui leh nghut. Ngawi reng in amah chu ka en a en pawh min en lo chuan a kamis ban chu a thlep chho mawlh mawlh a a tûm hmuk ang reng reuh bawk si a engemaw a hriat reuh le. Mahse, engvanga Remzuali zawk kha zui lo nge maw anih le.

Ka nu zawk chuan vur leh puan chu a rawn la a, ka bulah a rawn țhu thlaa "bawihte, i țha maw? A khawihna hman che em?" A rawn ti dam dap a a rilru a hah tih hriat zet hian a mitmeng te chu a dul em em mai bawk "ka țha lawm vawikhat chauh min beng hman a nangmah kha i țha zawk em?" Ka ti nghal sap thâwk chhuah hawk pah hian ka kut chu a rawn vuana ngaihdam min dil zui nghal zat ringawt bawk.

"Lo hawi la Duati" Damian-a chuan a rawn ti sup. Duati ah! Hepa hi! A ve ringawta.

"Damian vur a deh pawh a ngai dawn em maw ni le a ngai anih pawn keimahni'n kan lo ti mai ang chu" ka nu chuan a rawn ti a.

"A ngai lo ve nute keiman ka ti thei alawm chuan a vûn hmaa vur a deh hi a Damdawi țha ber chu ani, mahni inngaihtuah hmasak nachang hrelo'i têreuh hian a ti leh duh hauh lo ang" a ti leh ta nghut. Ka ner zui nghal nâwng a ka ban bulah chuan rawn dawm in a lam hawi zawng chuan min kuai her a ka bianga rawn deh a tum rual chiah chuan a phone a rawn ri a a rûm zui nghut. Enge maw a hriat le hetia a awm tak deuh hmuk hmuk ni.

Mahni inngaihtuah nachang te chu ka hre ve tho bawk e. Chutiang em em a in ngaihsak lo pawh ka ni bawk lo.

"Pick la ka deh chhungin ka bengah dah in min lo dawm sak rawh" phone min rawn pek pah chuan a rawn ti leh hmuk, hnialin awmzia a neih leh dawn loh avang chuan phone chu ka ban ve mai a 'Jephtha' tih alo inziaka ka pick sak a a bengah chuan ka han dak sak bawk "sawi rawh" tih nghut pah chuan țhu hniam in vur chu ka biangah chuan a rawn deh tir nghal zat a ka biang nâ kha a zia deuh huai in ka hria.

"Nu khawnge ka pa?" Damian'n ka bianga vur a deh tir lai reng chuan ka ti chhuak sap.
"A duty mek a 12-ah a zo ang vawiin chu khawiah mah kal lo la ipa nen eng emaw sawidun ta che u keini thusawi chu engah mah a ngai loa nangman bia la i nawr thei deuh mahna" a rawn ti a, ka thaw chhuak nghal ham ham bawk.

"I ban a kham tawh em?" Nuih deuh reuh paha a rawn tih rual chuan melh rum hrep pah hian a phone chu ka la thlaa ala kiai suk zui lehnghal ngeiawm lutuk, a be zo tawh tihte chu min hrilh țhat ve mai âwm ania nichinah a tûm hmuk ang reuh a tunah lah min la nuih ang suk suk lehnghal bawk a a ngeiawm lulai lutuk.

"A zia deuh em? Ka lo enchiang leh teh ang" a rawn ti a, ka hmai bula a rawn awm hnaih rual chuan a âwm ah chuan ka lo nem nghal vak a ka nu te chu ka mitmei zeuh bawk, ka nu leh Sheryl an awm ve renga hetianga awm te chu ah! A zahthlak lutuk ringawt dawn.

"A ho lutuk engah mah an ngailo" a ti ve mai lehnghala chet hlak pah chuan ka nem leh vak a, a tawpa tawpah chuan a awm hrang deuh ta bawk a mahse min hlat takah chuan ala țhu chuang lo reng reng bawk.

"Damian Bawiha, ipa khan a sawi zuai tawha hmanniah khan, vawiina ka fanu chunga khatiang thil rawn titu kha i bialnu Remzuali ani tiraw? Chuan enga tinge khatiang khan a rawn awm ringawt țhenawm khawveng ten an hmu bawk si, thil hriatsual palh a nei nge, nge ni a ipa te thil rel avang hian in inkar a chhiat phah a ka fanu chungah a rawn țuan?. Nang lah chuan ani buaipui lo khan Bawihi i rawn buaipui leh ta daih si a" ka nu chuan a ti a, sawi ka duh vaklo asin mawle theihnghilh ka duh.

"Nute, Lora ka buaipui zawk avang hian enge thil awmzia chu in hriat ka ringa sawi tam vak a ngaih ka ring bawk hek lo. Hriatsual ni lo in tih luihna lampang ani, ama lamah kha chuan in vengthawng lo ula engkim ka lo buaipui dawn nia" a ti sup a, a sawi zawh rual deuh thaw chuan ka nâk ding lamah chuan a rawn hmer nghal salh a ka țhu chhuak nghal deuh zawk bawk. Ka nu te lah chuan ka awmdan chu mak an tih hmel em em lehnghal.

"Engthil nge maw itih hi le?" Ti zâwi țhat a a lam ka hawi chu en pawh min en hauh lo chuan hmalam alo melh ngur ngur a ava han chimawm thiam tak e aw... ka ngei lutuk!

"Nute, Lora hi a fâl in ka be lawk duh a rem in tih chuan eng emaw sawi fel tur kan nei a" a tih sup rual chuan ka bul hnaih chêt ah chuan rawn țhu leh in ka kawng ah chuan a vuana a lamah min pawt hnai nghal zat bawk.

"Anih chuan Bawihte, Damian-a nen chaw in la ei lo ang tiraw chaw ei ka va siam ang che u in ril a țam lutuk tawh ang" tiin ka nu chu a tho chhuaka choka lam a pan nghal zat. Sheryl lah a phone a rawn ri a pawn lamah a chhuak daih lehnghal.

"Min thlah rawh" tih pah chuan kûn pah in a kut chu pawh phelh ka tum a, mahse rawn hmer salh pah hian a lamah min pawt phei leh a ka bawh deuh rawk rawk lehnghal. "Kha mipa phiangsen kha tunge anih? I bialpa ani tih chu min hrilh tum hlek suh" a rawn ti nghal hrâwih. Țhut țhat deuh pah chuan amah chu ka ner khum nghal nâwng.

"Enge ilo ngai mawh ve vak a, duh leh ka bialpa pawh ani anga duh leh ani lo anga i lo buaina tur pawh pakhat mah a awm lo" ka ti ve hmak. Rûm nghut pah hian min pawt âwn leh thut a, a âwm ah chuan ka va bawh rawk rawh zui lehnghal. Thawh chhuah ka tum a mahse min kuah nghet sauh "ka buaina tur ani, a chhan chu nang hi ka mawhphurhna ini tawh mipa dang in an khawih che emaw pawh ka remti hauh lo" a rawn ti zui leh hrâwih.

"A ve ringawt a che engtik laiin nge i mawhphurhna ka lo nih a ka nih lai ka hre lo reng reng mipa dangin min khawih emaw min biakna turah lah chuan thuneihna i nei lo chiang bawk. Min thlah la, i bialnu țah belh zet bulah khan va kal rawh tunah chuan alo țap leh ker ker tawh ang chu mawle keimah min beng a amah zawk ala țap zui, dâwt lah chu a sawi nasa ropui bawk si" ka ti hlak a, awm hran tum chuan ka theihpatawpin ka che bawk.

"Ka kal anih chuan i thîk lo ang maw?" A rawn ti sup. Ka nui chhuak nghal hak bawk.

"Thîk maw? A teuh hian a hnailo a thleng ngailo ang chuan i kal chuan hmuh pawh min rawn hmu tawh suh ang che chuan kan buaina a fel ani mai mahse vawiina ka chunga khatiang thil a tih avang khan ka ngaihdam mai mai ring hauh suh se a hunah chuan sual ka chhuah thiam ve reng ania" ka ti zui leh hlak bawk. Kal a tum chuan min thlah ve mai kan rin nen thawh ka tum a mahse min kuah nghet sauh.

"Anih chuan kha mihring phiangsen kha zawn chhuaha ka khawih deuh hlek a ngai dawn ava nih hmel ve a hnaih tawh lohna tur che anih chuan a chungah engpawh ka ti hreh hauh lo ang" a rawn ti hrâwih a, rawn thawh kân a tum rual chuan 'aih' vak pah chuan a âwm ah chuan ka nem vak a a nui chhuak nghal hawk bawk.

"Engtin mah khawih hlek suh" ka ti nghal vak a, nuih chhuah hawk pah chuan ka khel ah chuan a rawn dawm a a malchungah chuan min hlang kâng nghal zat lehnghal. "Anih chuan chutianga ka tih i phallo anih chuan tunge anih chu min hrilh ta che" ngeiawm zet hian a rawn ti leh a ka kawngah chuan rawn vuan in min pawt hnai zui nghal hrâwk bawk.

"A teuh lo, min chhuk tir rawh ka ril a țam tawh engmah ka la eilo"

"Sawi phawt la ka chhuk tir ang che"

"I ninawm emai aw enga tinge heti hian i awm vak zela vawitam tak ka hnawl tawh che a mahse tinge min la rawn tihbuai zel. Nizanah pawh khan kan tih tur ve ve chu ka sawi tawh kha kan pa te nawr, buaina tam zawk a chhuah loh nan chu chu kan tihtur ani nangpawn i duh loh kha" a âwma innem khalh pah chuan ka ti nghal vak ringawt bawk.

"Ka duh, ka pa te thu thlûkna kha ka pawmpui bawk. Ka duh che a ka kianga awm turin ka duh che nangmah avanga inthlak danglam ka pawi ti hek lo ka pa te bulah chuan ka neih na tur che in ka dil dawn ani. Chuan kha mihring kha ka hmuh hunah chuan a sil awng viau maithei ni" a tawp lam chu a ri chhuak hrâwih a, ka hnarah chuan a rawn fawp nghal zeuh bawk.

"Khawih miah suh, tukin a kawchhung ka thlen theih nana ka chuanna motor khalh tu pa anih kha Damdawiinah an kal dawna ka lo phar ding a chuan kan Damdawiin thleng kan kal ho bawk chu bak engmah a awm lo i pawi pawh sawilo chu i khawih duh hauh lo ang. Chuan i duhdan kha ka pawmpui ve theilo che neih che pawh ka duh bawk hek lo" ka ti hmak a, a kut chu vuanin min thlah turin ka ti nghal zat a. Min la thlah duh lawk lo lehnghal.

Ka nu in chaw a ei theih thu a rawn sawi rual chuan min vawnna chu a thlah thâwl deuh hlek a remchangah la in ka tal thla nghal vat bawk. "Kha buainaa min rawn buaipui leh min chhanhim avangin ka lawm lutuk. Mahse kei ni lo in Remzuali zawk i buaipui tur niin ka hria chuan ka nu in chaw ei a siamsak ve chea i duh chuan i ei thei a i duh chuan i theilo bawk engmah ila ei ka ring bikloa i thi thu ani e" a hmaa din pah chuan ka ti nghal sap.

Ka kal tur chu ka banah rawn vuanin hnunglam ațang chuan nghet zet hian min rawn kuah "Lora... tih luih che ka tum lo min ngainat theih nana nasa taka nawr che pawh ka tum bawk hek lo. Ka duh che a, ka kianga i awm loh chuan ka buai nghal țhin inneih tur thu ka hriat tirh kha chuan ka duh hauh lo che hmeichhe nêp leh der dêp hmel lutuk ah ka ngai bawk che mahse chutiang hmeichhia ini lo tih engkim ka fiah vek tawh. Remzuali i vengthawng anih chuan engkim ka chingfel thei" a rawn ti sup, ka sam ah chuan a hmai phûm in a thaw chhuak nghal ham ham bawk.

"Damian" ka ti chhuak hap ringawt bawk. He mihring pa lakah hian feelings ka nei ve tih ka pha lo, phat pawh ka tum bawk hek lo mahse he ka feelings neih avang ringawt hian ka nei in ka ring thei tlat bawk si lo. A sawi dik alawm Remzuali ka vengthawng ve pakhat bawk. Nizan thil thleng engmah pawh hrelo in khatiang khan ka chungah a rawn che nghal ringawta a ngaisual chiang hle bawk.

Damian a duh tih ka hria midang tan a phallo tih ka hre tawh bawk. A duh em em midang bula a awm hmu ve ta se a nat dan tur ka hrethiam keimah ang chiah ani dawn bawk. Mahse tih theih engmah ka nei silo Damian-a awmdan pakhat mah ka dang thei loa ka bula a awm hnem pauh leh a laka ka feelings neih te hi an pung tual tual a nasa takin ka thup a, amah hi min hlat turin ka hrilh țhin bawk anih kha mahse awmzia a awm chuang hauh lo.

Khawi ațangin nge, engtik ațangin nge feelings hi ka neih ka hrelo mahse ka bula a awm apianga ka awmdan diklo țhin avang hian niminah khan ka hrechhuaka mahse nasa taka inthup a ngai si. Nizanah khan ka mut naah ka ngaihtuah neuh neuh bawk a ka duhna hi ka pawm ngamlo mai pawh ni lo in ka ti lang ngamlo ani.

"Aw... khawnge Damian-a kha a chaw ei tur ka siam kêp asin" chokaa ka luh rual chuan ka nu chuan alo ti nghala dawhkanah chuan chawhmeh te chu a chhawp zui nghal zat bawk. "An rawn call leha hna pawimawh a nei thuta a kal anih kha ka ril a țam tawh lutuk engmah ka la ei loa kan ei nghal teh ang" tih pah chuan ka țhutnaah chuan ka țhu a, chaw thleng chu ka lamah ka dah phei nghal zat bawk.

"Bawihi, ani kha i duh lo viau in ka hre si a ipa pawh i hnial hrep bawk a khatiang khan a lakah vawikhat mah ila awm ngailo mahse nichin maia thil thleng te kha enge awmzia ni a? In pahnih hian inzawmna in nei em ni?" Bai ka hâwp lai chuan ka nu chuan a rawn ti a, ka hâk zui nghal bawrh bawrh bawk.

Ka hnung zângah rawn chûm in tui min rawn pe a, a thak lutuk chu ka mittui a tling rum thei. "Ka thusawi avanga i thil hâwp lai i hâk dan ah eng emaw chu a awm ani tiraw?" A rawn ti a, ka hnungah chuan a chûl zui nghal heuh heuh bawk.

"A thak lutuk ka hrawk ana vek" ka ti a, ka khuh zui lehnghal bawrh bawrh bawk. "Hmarcha ka lo thlak hnem deuh hlek anih kha Anțam tui kha in la a zia mai ang a sat lai khan hâwp rawh" a rawn ti a, a sawi ang chuan Anțam tui chu ka hâwp zui nghala ka hrâwk chu a thîp thla rum rum thei.

"Eng inzawmna mah kan neilo a rawn kal ve mai mai anih kha. Chuan nu, Nizanah ka pa in enge a sawi? Chuan a thinrim em?" Ka ti ta daih, Damian-a nena kan chungchang chu sawi ka duh rih lo.

"Thil tam tak a sawi an ngaihdan an sawh sawn dawn loh thu te pawh an sawi a Damian-a pa nen pawh khan an inbe bawk. A thinrim hran lo i pawm hun an nghak dawn anih hmel. I nau nen pawh vawitam sawipui kan tum țhina mahse thinrima lak a tum a engmah kan sawipui lo. Nang in nawr la thil a nihdan takin sawi bawk la" a rawn ti a, ka lo bu nghal nghat nghat bawk.

"Mahse nu... ngatinge ka hrilh khan hrelo ang in a awm si a mahse in lo hre leh daih tawh si in hre renga ka lakah in zêp char char tihna ami?" Ka ti leh sap.

"Nimina i pa te sawi ang khan School an kal ho țhin lai ațanga an rel ani tun thlengin an la tum bawk. I pa in engmah sawi a phalloh avanga zêp kan ni, engtikah emaw in la intawng anga in la induh ngei bawk ang tih kan ngaihtuaha tunah in intawng ta reng bawk a mahse an duhdan in thil a thleng dawnlo anih hmel tlat" a rawn ti a, eng emaw tak zêp ala nei ani ngei ang a hmel ah a hriat vek a mahse engmah zawh chhunzawm pawh ka tum tawh chuang lem lo bawk.

Ka inbuala ka battery low vek chu ka Charge nghak bawka Switch off pawh ka la on duh lo. Ka inbual chhung zawng in Damian-a nen a kan awmdan vel ka ngaihtuaha a chang leh ka nui leh ver ver zela â ka inti ru leh em em zel bawk. Thil zêp ve kil kelh ka thiam lo sawi chhuah phawng phawng chang lah ka ngah țhin bawk. Hei tak hi ka chhungte pawn min hauh tam na a ni țhin.

Ka damchhungin ka mumangah lehzel pawh tuna thil thleng te hi ka la mang chhin ngailo ngaihtuah phei chu khawi ah, ka pasal tur lo hual lawk ang te lek phei chu. Mahse ka beisei loh deuh in ka pa te chuan inremsiamna an lo nei si chu pawh an naupan lai thusawi lehnghal, tun thlengin an la kaltlang pui bawk.

Thaw chhuak hak in ngaihtuah chhunzawm duh tawh lo in ka lu ka thing nghal vak a, engtiang kawng zawng pawn ka pa hi a thu ka sût tir thei ngei ngei tur ani. A țul chuan ka nunna lakah pawh ka vo mai ang a fanu thi tur chu min ngaih thah mai mai ka ring hauh lo. Hetianga ka ti anih chuan buaina tam zawk a awm lo anga keipawn ka theihnghilh ve thei mai ang.

Ka phone chu ka on a missed call tam zet alo awm bawk, midang dang hnen ațangin engmah pawh check lo chuan Whatsapp lamah ka lut a engdang mah en lem lo chuan Maria-i message chu ka en hmasa bera amah call tura min rawn tihna vek ani bawk.

A number chu hmet chhuakin amah chu ka call nghal zat a ala la har em em mai lehnghal "Awi.... ava tawp hman teuh ve ka buai zia chu" tiin phone a rawn lak rual chuan a rawn ti nghal zat a, ka lo nui ringawt bawk.

"Buai si enge nangmah call turin min hrilh char char ni i buai loh hunah ka rawn bia ang che, ka dah dawn" ka ti a, dah lo tura min hrilh in a rawn au vak ringawt a ka phone chu ka beng ațangin ka dah hla vak bawk. Mawl thei lutuk mai.

"Anih chuan i sawi duh chu sawi mai ta che buai i in ti bawk si dah suh min ti bawk si i hahthlak emai" ka ti hlak a, a rawn nui chhuak hak hak bawk. Thil thleng vel min rawn zawt a engkim ka hrilh nghal vek bawk kei ai pawn a rilru a buai thu min rawn hrilh a sawitur pawh ka hre tawh lo tu mai pawh nise a hria apiang chu an buai ve tho in ka ring ani, ka ring takzet bawk.

"Tlai ah i haw hma dawn em?" thil a sawi mawlh mawlh lai chuan ka ti ta daih.


"Hma ka ring a chhan chu vawiina ka hna tur chu ka zo tawha reilotê ka awm leh anga chuan ka haw thei ani mai. Naktuk Sunday ani bawk si a inbuatsaih ve te pawh ka duh ka țan dawn lehnghal" a rawn ti a, a țan ngun bawk si a a țan dawn apiangin ka bulah a rawn vui ziah lehnghal bawk a a peihloh thu ngawt a sawi țhin bawk.

"Anih chuan chhuak dun ila kan chhuak dun khat tawh hun kan neih lai hi chuan awm dun ve ang Chawlhni ah bak kan inhmu thei bawk si lo, taka i sawi ang khan Remzuali chu ilo en chiang tawh em?" ka ti nghal zat. Niminah khan alo chhui vel tur thu a sawia a chhan pawh an dawr ami ten a chungchang an sawi nasat vang ani bawk.

"Chhui tawh e, kan inhmuh hunah ka hrilh ang che Magazine-i ani ringawt chu lo pawh vanchhumpiani mawle. Awi! Ka hrilh chak tawh lutuk che a țhen ah chuan i nui anga i ngei ve tho bawk ang ka dah dawn ka haw tur thu ka va in report phawt anga ka insiam anga ka lo kal ang" a rawn ti leh zung zung a engmah ka sawi ve leh hma hma in a off zui daih lehnghal, a duh a sawi zo a ka thusawi pawh ngaihsak ve tawh lo in a dah daih zel.

"Bawihi, ipa alo haw ania" ka nu in a rawn tih rual chuan ka in perh tho nghal zat a a enga mah hma in ka huphurh ve em em ringawt bawk. Mahse ka ti thei ngei ngei tur ani. Khum ațanga ka thawh kân rual chuan ka phone a rawn ri leh a Damian-a alo ni a, mahse la lo chuan khumah ka theh thlaa kawngkhar lam ka pan nghal daih bawk. Inbe tam vak tawh lo ila engkim a țha vek ani mai, kan lo inhmu leh thut anih pawh in ka theih tawpin ka pehhel ngei a ngai tawh ngei bawk ang.

Sitting room-ah chuan ka pa chu a form nen chuan Sofa-ah alo țhu renga T.V chu alo thlêk reng bawk, ka nu in thingpui a lum sak ani ngei ang a awm loa a bulah chuan ka va țhu phei a mahse ka thawm hria ang pawn a awm lo. "pa" ka ti rual chuan a rawn hawi a min hmuh rual chuan a țhu țha nghal vut bawk.

"Bawihte, i țha em? Nâ te i nei em?" a rawn ti nghal zat a, ka nu ang mai in ka taksa chu a rawn enkual nghal bawk. "Ka țha lawm nâ engmah ka neilo. Englo, eng emaw sawipui che ka duh a" ka ti nghal sep.

"Sawi la, inneihna lam anih chuan thuthlûkna i siam tawh ngei ka beisei" a rawn ti nghal zat bawk a, ka thaw chhuak nghal ham ham ringawt bawk.

"Englo ania inneihna chungchang kha chu ani tho a. Pa, nimina ka sawi tawh ang khan inneihna hi ka duh lo in naupan laia in thusawi mai mai ania ngatinge in puitlin hnuah pawh in la kaltlang pui zel. Nangmah pawn min hrilh țhin kha 'in hmakhua hi ka ngaihtuah bera hlim taka nun in hman pawh ka duh pui che u' tiin mahse tunah khang i thusawi te kha engmah lo mai ah i chhuah leh tawp dawn asin ka hmakhua i ngaihtuah anih chuan pa hetiang hian ti suh i fanu hmakhua hi i tichhe vek dawn asin" ka ti a, ka pa erawh lungawi loh hmel zet hian a thaw chhuak vak ringawt bawk.

"I hmakhua ka ngaih avanga hetianga ti hi ka ni nu leh pa chuan an fa te tana țha tur an duhvek a chutiang chiahin keini pawn khatiang thu kan hrilh nitin chhan cheu chu in nitin nun fimkhur tak leh uluk taka in hman kan duh vang ani. Nu leh pa chuan fate chu thu țha hrilh in an țhatna tur lam an kawhhmuh in an kaihruai țhin chuan tuna ka thil tih hi i tana țha tura ka tih ani bawk" a rawn ti lehnghal hrâwih.

"Pa! Engtin nge khatiang thu kha i sawi theih zawk? I ngaihtuah ve ngai miah lo em ni? Keimah ah han inchan chhin teh anih loh pawn nangmah ang khan in ngai la i mipa emaw hmeichhe duh lo leh i huat em em chu tih luihna hmang in nei dawn ta la engtin nge itih ang? I duh lo ve tho ang chu chuan chutiang chu ka hma hun atana țha ani in i sawi bawk a țha chu khawi ah a chhe vek dawn asin" ka ti lehnghal vak a, hetiang em em hian engtin nge alo inthlak danglam theih zawk le, rin harsa ka ti takzet ani.

"Bawihi, ka thusawi hi pawm la i hlim ani mai. Ipa hian i tana țhalo tur chu engmah ka ti ngailo ani tih i hriat kha" a rawn ti leh.

"Pa, engtin nge hetiang em em hian i inthlak danglam theih? Engtin nge i fanu nun chu infiam nan i hmansak theih zawk. Kum kan tling tawh a kan pasal tur emaw thildang reng reng ah pawh duh thlang thei rual kan ni ve tawh asin. Zalen taka nung turin min hrilh țhina chutianga awm pawh chu ka tum bawk țhin ka nun te țha taka hman ka duh a rim taka hna thawha kan tana min tih sak zawng zawng te kha rul vek thei dawn lo cheu mah ula ka theih ang tawk chu in tan hman ka tum ve țhin.

Chuan tunah ka duhthlanna pawh min zah sak lo in pasal min neihtir in tum leh ringawta nu leh pa chuan fate tana țha tur an duh a tiin i sawi reng a a takin i lanchhuah tir si lo. In naupan laia in thusawi tawh chu thawh thar leh in i fanu hmakhua min tihchhiat sak i tum a tichuan i tana țha tur ani tiin min hrilh bawk. Keimah emaw ka nau hrim hrim pawh kan tana țha tur i duh anih chuan kan duhthlanna te min zah sak ve tur ini asin" ka ti nghal țiau.

Ka pa hmaa țah hi ka duh ngailo a chhan chu mi chak tak ka ni tih lan tir ka duh țhin vang ani ka mittui tla pawh an hmu khat țhin em em bawk mahse tun hnuah erawh ama thiltih ngei hian min vaw na em em a a hmuh ah ka mittui a luang lo theilo ani.

"Engtiang pawn sawi la ka thusawi hi ka sawh sawn dawn chuang lo chiang tak in inngaihtuah leh la ka thusawi hi pawm mai rawh. I pawm dawnlo anih erawh chuan i nau ka neih tir tho tho ang nang erawh i nu Hlimi te bulah thingtlangah ka thawn che anga kumtluanin hah takin hna i thawk tawh ang" a ti hrâwih a, a tho chhuak nghal zat bawk.

"Ka nau pawh neih tir la a hlim dawn chuang em ni? A mittui luang i hmu reng anga mahse ila Hmangaih ve mai ang emaw i tuar chhuak ve mai ang tiin i hrilh leh hram dawn em ni? Engtin nge kan chungah hetiang thil hi i tih theih zawk pa?" Din chhuah pah chuan ka ti ve nghal țiau a, ka pa an room-a a lut tur pawh chu a ding zui lehnghal zat bawk.

"Inngaihtuah harh i ngai anih kha va hawi thawveng la engkim i ngaihtuah chian hunah ka thusawi engkim hi i hrethiam mai ang" a ti leh hram a, an nupa room-ah chuan a lut zui nghal zat bawk. Ka mittui rawn luang chu ka hru nghal thuak thuak a ka thaw chhuak nghal hak bawk.

"A țha e, i thusawi ah chuan ding nghet ang che mahse min hmu leh mai mai tawh lo ang" a hriat tawk tur chuan ka ti chhuak vak a, ka room-ah chuan lut in kawrlum chu ka la a ka phone chu ka ban nghal zat bawk.

Room ațanga ka chhuah pawh chuan ka nu in min lo biaa mahse pakhat mah in ka chhang loa in ațang chuan ka chhuak nghal ringawt bawk. Maria-i chu ka biaa kan in bula ka awm thu leh min lo hruai turin ka hrilh nghal zat bawk.

Ka pa thusawi zawng zawng khan min ti na em em vek a sawi ber tur pawh ka hrelo bawk engtin nge khatiang em em khan alo inthlak danglam theih zawk le mak ka ti takzet ani. Ka pa ani thei hi ka lawm in ka chhuang em em țhin mahse tunah chuan engmah pawisak nei tawh lo mihring anih avang khan ka haw takzet ani.

Engvanga ka tana țha tur nia ngai tlat nge anih ka hrethiam lo ani keiin ka neih loh pawn ka nau in a nei ang ala ti hram anih kha. Ani lakah chuan kan zahawmna emaw kan duhthlanna te hi engmah lo mai an lo ni dawn anih kha ka țawng nat ka hlau lutuk ber khan sawi tur ka haih chhama ka sawi ngai te pawh ka sawi nawn tluk tluk ngei ang.

Mahse engtikah mah ka dinna hi ka sawh sawn dawn chuang lo Damian-a pawh a lakah feelings neiin ka lo duh pawh ani thei mahse ka pasal ani dawn tihna ani kher lo in duhna hi chu thil awm thei satliah ve mai chauh ani.

Tunah chuan amah hi hnaih lo in be lo bawk ila hmu lo bawk ila ka tan chuan a țha ber ani. Engtikah mah an thil duh hi ka tih hlawhtlin tir ngai bawk hek lo ang engtikah mah.

Ka țhutna chu ni a sa em em a mahse thâwk leh khat ah a rawn daih hlim thut a lei ah chuan mihring thla a lang nghal bawk. Hawichhuah ka tum rual chuan "Lora" tiin ka hming chuan a rawn au nghal sup a, tunge anih ka hria ani.

Dak chhuak in ka hmaa ding chu ka en a a hmel ka hmuh chian rual chuan ka nui chhuak nghal hak a "Jordian" ka ti chhuak nghek bawk.★ A tawi leh pek ani ti'ru😆. Ka muthlu zeuh zeuh a, kan feh leha ka chau deuh aniang😅. Naktuk zan ațang chuan zan tin a awm leh thei tawh ang aw... chuan a hma ang chiahin a thui leh tawh bawk ang☺ min ring ru😆 chuanin an inngaizawng țep tawh ania😂🤭Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links

ADVERTISEMENT (A hnuai a milem hi a nia hmeh zeuh tur chu)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Abbra Reo Ririni and 41 guests