**Sky** chapter - 31

Episode kal lai dah luhna

Moderator: writers

Emily Nunui Colney
Posts: 77
Joined: March 15th, 2020, 2:47 pm

**Sky** chapter - 31

Unread post by Emily Nunui Colney » August 2nd, 2020, 5:03 pm

Lucas zothanpuia pov..
Bawihi muhil sek sek chu ka en a,,, ka nui leh suk thin.. Ni e zothanpuia hi a hlim em ani... Ka duhthusam ka suangtuah ngam si loh ka beisei phak hauh lo thil thleng mek chu a dawnsawn dan ka la thiam lo deuh ani...Bawihi kut chu la kangin zunbun chu ka tuai heuh heuh a,,, tunah chuan ka nupui hual ani ta,,, zothanpuia nupui hual.. Ka ta chauh ani tawh... Ka hlim ani...
Hotel a ka propose zan khan min hnar ka hlauh luatah ka khur ru hial,,, a chhan pawh in pawh tak a inbiakna kan nei lo a,, kan inkar siam thain in remna kan la nei lo bawk... Mahse hun tha ka neih chhun bawh phelh kha ka phal hlawllo ani... Bawihi kut chu vuanin ka mit ka chhing vang vang a,,, ka khawvel ka hmuh theih mai ah ka kiang hnaih a,, a lungphu ri thleng a ka hriat theih a hnaiah hahdam takin a mu tih ka hriat hian ka lo hahdam ve em em ani..

Delhi hruai ka duh chhan pawh,,, ka hotel hna pawimawh chu thuhran bawihi nen hian boruak thar hip dun a,, tuma chim buai loh leh tih buai loh.. Kan nitin hna in min tih buai phak lohna hmuna kan pahnih inkar a khi awm chu siam that ka duh ani... Ka thei ngei bawk ang.. Ka bula ka hmangaih thaw ri sek sek hre phaka ka awm chhung leh ka ta anih chhung chuan ka hlim ang..Kan inkar khi tam tak lo awm tawh mahse,,, ka hmangaihna leh khuarei hian ala tuam dam sak em em ang,, ka beisei a ka ring bawk.. Ka hmangaih luat vanga ka lo hliam tawhna erawh ka inchhir kumkhua ang,,, hmangaihna asan poh leh thikthu a chhia a,, duhna asang poh leh in ringhlehna asang thin miau ani.. Bawihi muhil hmel hahdam zet chu en in
"Ka tihpalh min ngaidam rawh aw,,, " Ka ti sup a,,, a chalah fawp zauhin a kut chu ka hum vawng vawng a,,,.....
......
Hotel kan thlen chuan a tlai lam tawh ani.. Bawihi chu a chau deuh nge tawng pawh a tawng tha peih lo. Ka khawngaih viau..Ka room ah chuan chho dun in in tih fai a duh thu chu asawi zui a,, a inbual chhungin keiin eitur ka lo order thung..Bathrobe nen a lo chhuak chu en in ka nuih suk a,, lai hmel a pu
"Ka thawmhnaw ken luh na chang ka lo hre miah lo" Ka va pan hnai chu alo ti sap a,,,

"Hehi ka ngai tawh" Tih pahin a hmui chu ka fawh sak a,,,, min chhang lo a, min hnar lo bawk a dawh tawp..A nghawngah ka hmui chuan ka nul thla a,,,, a inbualna vanga avun vawt deuh thler chu ka hmui chuan ka fawp vang vang a,, a lo thaw deuh hak chu ka nuih suk..
"Ka ngai tawh lutuk" Ka ti chhuak leh sup a,,, ka kuah vawng vawng... A taksa deh nuam zet hi ka deh lohna arei tawh em asin.. Ka mamawh ngawih ngawih tawh...
"Ka inthlak duh ania" Pangchang zet chuan arawn ti a,,, ka rum deuh dut
"Luke amak e" Arawn tih leh chuan
"Ka hria" Ti hmukin ka thlah a,,, min chhiatkhum pah a nui hek hekin a luggage lam chu a pan a,, chimawm ti viau mah ila,, a lawmawm ru phian lawi si..Keipawh chu ka lut zui ve a,,, a riltam tawh ngawtin ka ring... Engmah a la ei lo miau a,,, ka chhuah leh chuan a lo thlak fel diam tawh. . .
"Ka ril atam" Arawn tih sep rual chuan ka lo nui hak a,,, min rawn melh rum deuh vak a,,,
"Nilengin engmah ka la ei hleinem" Tau aw zet arawn tih leh rual chuan ka va pan a,,, abula ka thut rual chuan a lo hawi tau hmak
"I tam tawh viau amaw" A tih leh chuan chhan pawh min chhang duh tawh lo..
"A lo thleng tep alawm" Ka tih leh chuan min rawn en a
"I chah tawh maw" Phur zet a arawn tih rual chuan ka lo bu nghauh a,, kawngka chu arawn ri zui nghal..Phur zet a bawihi kawngka lam pan chu ka nuih a,, a chang hi chuan naupang lawmawm zet hi a ang thin.. Achang leh thinlung pawh nei ve lo emaw tih mai tur a vawt ani hlauh thung.. He nu mize ngah lutuk hi ka hrethiam tak tak thei ngai dawnlo anih hi.. Mahse malsawmdawnzeli anih chhung chuan ka hmangaih reng tho e


Eitur chu phur zetin a chhawp mawlh mawlh a,,, min rawn melh a
"Ei zawh san i duh loh chuan rawn kal vat" A kut chuan min hui pah bawk a,, ka lo nui suk chu
"In la cool thei si" Ti supin a ei zui mawlh mawlh a,,, ka nuih tawp.


"Ei zo vek rawh,, i la kham loh chuan adang pawh kan chah leh dawn nia" Ka tih chuan thei leh thei lo hian
"Lo ei ve rawh" Thil hmuam tun chung chuan arawn ti a,,, tawng pawh tawng tha theilo khawpin a ka a hnawh khat... A tam tawh hle a ni ngei ang..Helh awl awl a, a ei chu nuih hawk hawk chungin tui ka pe a,, ka rawn ban vut.. Ngawi reng chuan kan ei dun a,,, ka hma a duhtawh zet a ,, a ka hnawh mawlh mawlh chu en in ka nui leh thin..


Puar zet chuan movie kan en a,, min ngheng ar ar in ka bawp inkarah a thu a,,,khua vawt tawh deuh nen puan lum sin dun in ka kuah chial a,,hmuh nawm ti zetin a en veng veng thung.. Chips chu a hmawm mawlh mawlh reng a,,, ei tam lo se ka duh hriselna atan atha lo mahse hauhin awmzia nei lo.. A duh chu duh hi a ni tawp mai bawk si

"Ka mut a chhuak" Ti pah in a dar ah ka khabe ka ka nghat ,,, hawi he deuh hian min rawn en chho a
"Ka awi lo" Min tih khum anih chu.. Ka melh rum chu min nuih ver verin a movie en ah bawk chuan rilru a pe leh a,,,

"Zothanpui" A hnute ka khawih rual chuan arawn ti vin that a,,
"Ka duh ka ti nga,, nang pawn" Mit ko san khum uk in ka ti a,,, min melh deuh rawm rawm ka hlau lo emai..
"Nghal si" Ti hmukin a hawi tau a,,, ka pawisa duh bik lo. Kei ai movie a ngaihsak zawk man anih hi

A kawr chhanah chuan a hnute chu ka khawih kual reng a,,, min rawn nghawk leh zauh thin... abul atang bawk ka tan tha zel a,, a ning ta deuh aniang engtin mah a awm tawh bik lo... A kawr ah zen lutin a hnute chu alawngin ka khawih zui zat a,, min nghawk chawrh a,,, mahse ka la chhuak duh lo.. A hnute ka khalh kual reng takah chuan ka thisen a lum zui vat... A nghawng vel chu ka nul kual reng a,,,
"Min ti buai reng a" Arawn ti hluai a
"Ka tibuai lo che" Ka tih hmuk chu awi lo zet hian min melh a,,, ka lo nuih tlawn tawp...

"Amak" Akawr ka hlim chu rawn ti hluaiin a biangah dawmin a hmuiah ka fawp hmiah... Duhthawh zet chuan ka fawp zui a,, adawh mawl tawp
"Min fawp let rawh Bawihi" Ti supin fawh let phut leh uar zet chuan ka pet kual a,,,, min fawh let ve rual chuan ka duhthawh zual sauh,, ka lei hawl lutin duhthawh zet chuan kan in buan dun tap tap a,,, a hnute tham pah chuan ka fawp uar sauh,, ka tukhum samah rawn thamin a thaw leh hak thin...


"A hnawk" Tih pah a akawr hlih ka tum chu arawn nui hak,, awi lo lutuk hian min en a
"A hnawk tak tak" Tih pahin ka hlim hmiah.... Puan lum chuan ka khuh tha a,,, a taksa nel hen mai ka deh rual chuan ka Suangtuahna chu

.....
....

Ka bula muhil thaw ri sak sak chu ka ngaithla a,, he lungphu hi ka tan a phu lo ang tih mawlh ka hlau... Ka ta ni reng se ka duh.. Abawp chuan min khan ve tai a,,, abanin ka dulah a kuah bawk... Ka harh ruala lo bo leh mai tur ang a ka Suangtuah rual chuan nghet zetin ka kuah a,,, khawiah mah kal tir ka phal tawh lo... Ka lo kuah nghet deuh nge arawn khuh a,,, ka nui huk. Kei hi ka suangtuahna vang mai maiin ka lo kuah vak ni tur ani...
Ka kuahna chu thlah dul deuhin a hmel chu ka en vang vang a
"Khawiah mah kalbo tawh suh aw" Ti supin a chal chu ka hmuiin ka nawr vang vang... A rimtui zet leh a taksa man han mai dek chung chuan ka muhil ve zui a
Zing ka harh rual chuan Bawihi mutna lo ruak huai ka hmuh rual chuan ka mangang nghal.. Ani hian min kalbo san leh tawh em ni tih mawlh chu ka hlau... Ka hlauhthawnna chu duh lo in ka insum hram hram a,, tho chhuak vutin ka enkual nghal a,,, ka au mawlh mawlh bawk.. Min chhang tu an awm lo chuan min ti mangang zual sauh...


"Ni lul suh se" Ka ngaihtuahna chu duhlo in lu ka thing a,,, min kal bosan tawh lul suh se.. Ka à mai ang..

......
....

Kan pindan chu chhuah sanin ka zawng kual a,,,, ka hmu bawk si lo.. Beidawng zet chuan ka lut a,,, Bawihi bathroom atang a rawn chhuak ka hmuh rual chuan thinrim lutuk in ka pan phei a,,
"Malsawmdawngzel min tih mangang zia hi i hria em?? " A dar tawn tawnah vuanin ka thing deuh nawk a,,, ka chi-ai luatah ka awrawl pawh chu avin lam mah mah..ka thunun hman lo...a hmel chi ai zet chu ka hmuh hmaih lo.. Mahse ka ngai pawimawh duh lo.. Ka thinrimna leh mangangna hi a hrethiam ve hlek nang


"Min tih mangang zia i hria em" Ka kuah thlawp a,,, ka lungphu pangai lo zet chu beng daih tumin thawk ka la vang vang a,,,
"Eng nge i hriat a" Zawi sap chuan arawn ti a
"I kalbo leh emaw ka ti" Ka tih hmuk chu arawn nui chhuak hak a,, ka lo rum dut thung

"Khawiah nge ka kal a nga" Nuihza aw zet a arawn tih chuan kei erawh ka nuih aza ve hauh lo..
Ka hmela manganna chu a hrethiam ani chek ang... A inla hrang a, ka biang tawn tawnah min rawn dawm a chiang zetin ka mitah arawn en a
"Khawiah mah ka kalbo dawn reng reng lo.. Ka tan i awm chhung chuan" A ti sap a,, a mitmeng ah athusawi chu a thinlung taka sawi anih zia ka hria,,, ka thaw huai tih ahriat chuan ngaihawm zet hian min nuih ver ver a
"Hmeltha nu" Ka tih sup rual chuan arawn men deuh a,, a hmui a tih pawrh tan chu ka ve fawp zauh
"Zothanpui" Arawn ti that a,, ka nui suk
"Morning kiss anih kha" Ka tih chuan chimawm lek lek hian min en a,,,
"I mangang hle ani maw" Nuih chunga arawn tih chuan ka hrilhhai deuh... Ka in en chuan keipawh ka nui chhuak hawk hawk,, ka lo mangang ta langin chapal ka bun lo tih ka hrechhuak chiah... Kawr pawh ka ha lo..nizana ka mut dan ang ang in boxer nen chauh chuan ka lo zawng kual chiam.."Va inti fai vat rawh" Chimawm zet a min tiin a kalsawn zui a,,,,, keipawh chu bathroom ah ka lut zui ve mai....

Nileng chuan hotelah kan awm dun a,,, hotel chu fan kual puiin nuam a tih hmel ve hle.... Hotel dang leh chhuah ngaihna vel chu nidang atan ka dah a,,, a chau deuh nen vawiin chu awm hahdam phawt teh se...


Kan manager nen chuan ka in hmelhhriat tir a,,, an inbe thei viau mai... Ka rin ai deihin bawihi chu alo bright phian lehnghal.. Henu hi mize engzat chiah nge maw a neih hrep ni...
.....
....


Malsawmdawngzeli pov..Lucas nen kan bazar ni chuan kan in lei teuh mai... Ni sa nen vai rim na zet zet chu ka tuar lo ani ber... Ka ni deuh nghulh mai...Min care zet a Lucas awm thin chu nuam ka ti viau lawi... Min ngaihsak a,,, sawi reng lo mahse min thlakhlel zia chu ka man thiam ve reng....
A hotel hmun hrang hrang ami min fan kual pui a,,, a thiante pawh min hmuhpui nual bawk... Min zahpui hauh lo a,, a nupui hual ka nih thu asawi thin chu nuam ka ti veng veng...An thiante nen vawi khat chu party ah kan kal ho tawh bawk... An polite tlang hle... Vai changkan kan tih chi an ni hlawm bawk a,, mi awm thei tak tak an ni. A then chu a hnathawh pui te pawh anni bawk...

.....
...Kan pahnih chuan delhi khawpui chu kan fang dun a,,, helamah car a nei sa hrim hrim nen a car in kan leng kual... Boruak vawh dan pawh mizoram ai chuan azia,, mahse mizoram boruak thiang vak hip tur a awm ve lo chu anuam famkim lo... Ka la kal lohna ani bawk a,, nuam ka ti kher mai.. Ani alo tal hrep tawhna hmun ani bawk a,, kalna tur a hre hle"Haw tawh ang" Ka tih chuan min rawn en a
"I chau ami" Arawn ti sup...
"Mut mai mai ka chak" Ka tih chuan a ngaihtuahna thil dang a lut nge awmze nei deuh hian arawn nui a
"I suangtuahna bawlhhlawh zet kha peih bo vat rawh" Ka lo ti hluk chu min rawn kuah hlu hlu a,, a nui hawk hawk
"Naktuk chu kan mu nileng ang" Arawn tih tha leh kher chuan ka ngei teh e

....
.......
Delhi kan awmna pawh kar khat zet ani ta,, tunkar kan awm leh a nga,, kan haw tawh ang... Christmas hnaih ani tawh nen helama awm reng theih ani si lo.. Tunkar pawh kan cham chhan chu a hotel hna pawimawh thawh law law a duh vang ani ber..
Kan sumdawnnna lam hrilh ka tum zet na in an hotelah hian bungrua supply kan neih nual vangin ka luh hunah tak tak surprise chu ka thlang leh ta zawk a,, han meng pawng ve zawr zawr teh se..

Tunkar a zawh hman hram atum nen hna athawk nasa a,,, a chau thei hle.. Puih ka tum lahin a rem ti si lo a,,, tih tur vang lutuk chu ning tak ka ni.. Ka thiam ve awm reng sia,,, min ring zo lo ni ber hian ka hria,, mahse ka dem hran lo... Atan chuan mi vak rawlai kha ka ni mai mai miau sia...
......Lucas chu paper tam tham fe nen a in chhawp a,,, laptop ah chuan hna thil a khawih reng bawk. Ka en pui lem loh vang chuan ka hre ve lem lo...
Movie en in wine chu ka lem reng a,,, tih tur vang si ka ning.. Keimah a chhuah a phal bawk si lo... Sana ka en chuan dar 10 ari dawn tawh..
Ka wine lem hnem deuhin min rawn fan a,,, ka lu a hai chiai chiai mai.... Lucas chu ka va en a,,,, abuai map map hle... Tih buai ka chak tlat pek a,,, ka ngaihtuahna chu nui ver verin ka chhuah pui a,,, bathroom ah lutin ka inbual a,,, bathrobe nen chhuakin lucas hmaah chuan ka va ding a,, min lo en ve vat


"Hna min thawh san reng a" Tih pahin ka pan a, alo nui suk a,,,, site table chu a nawr sawn deuh bawk a,,,, a malpuiah thu thla in a bawp chu ka kherh ve tai a,,, a nghawngah ka ban pahnih chu ka suihzawm hmiah bawk
"Bawihi" Arawn ti sup a,,,, chiang zetin min en
"Min duat lo si" Tau aw deuh chuan ka ti chhuak a,,, ka tum deuh bar bawk
"I rui ani maw" Hnai zetah min rawn en a,, ka rim hriat a tum ani ngei ang
"Tlem te chiah ka in" Ka tih chuan a awi loh hmel kher mai..."Okk ka hna hi ka zo nga,, kan mu dawn nia,, i duh leh lo va mu hmasa la" Tih pahin min en run a chet sawn erawh ka tum lo.
"Min duat phawt la" Ka tih chuan mak tih hmel zetin min en
"I rui anih kha" Chang lam lek lek hian arawn ti a,,, ka lo lungawi lo ringawt"Ka rui lo" Ka vin hlar a,,, min nuih suk thung...
"Ka bulah hian duh leh lo mu la,,, kan ti fel zo lawk ang aw" A tih chuan tum bur in a mal atang chuan ka chhuk,,, a thutna sofa ah chuan ka mu kawm than,,, min nuih sukin paper bawk chu a buaipui leh a,,, ka ning kher mai...


Ka tho thurh,,, chik zetin min lo en,,, kan room kawngka ka hawng tur chu
"Bawihi chhuah a hun tawh lo" Arawn ti sup a,, thupek a tel... Ka khar tau hmak a,,, balcony lam chu ka pan ta zawk a,,,


Ka hawi vang vang a,,,, delhi khawpui phe tuar mai chu ka thlir kual a,,, ka nu leh pa ka rilruah an rawn lang.. Tunah chuan nuam takin an chen dun ngei ka ring... Ka pa kha ka ngaidam em ka hrelo... Hunin ala liampui ve hret hret mai ang chu...

Ka nun khawlo tak kha ka pa ka mawh chhiat fo thin na in keima kawng zawh dik loh ani tih ka hria,,, inchhir asawt lo tih ka hria a,,, ka inchhir lo bawk... Ka duhthlanna a kawng ka zawh ani miau a,,,, inchhir tumna ka neilo... Tunah Lucas ka tawng a,, ka hlim a,, ka him bawk.. Ka nunhlui kha ka ngailo a,, ka thlahlel hek lo.. Ka nun ruak hnawh
Khat tu ka nei tawh miau


"I la thinrim ami" Puanin min rawn tuam a,,, ka hnung lam atang min kuah hlun bawk... Ka ngaihtuahna vak thui zet vangin a thawm ka lo hre reng reng lo chu ni in
"I zo tawh mi" Ka ti sap a,,,, min chhang lo in ka nghawng chu a hmuiin arawn nawr kual a,,, ka lo danglam hmanhmawh...
"I mut a chhuak tawh em" Arawn tih chuan lu ka thing a,,, ka bathrobe hak chu nawr liam deuhin a hmui chuan a nul kual a,,, ka lo za mer mer...

Min kuahna a kut leh lam chu ti che in ka bathrobe suihna chu a phelh a,,, ka kawr chhungah a zen lut... A kut sa ham maiin ka dul arawn khawih chuan ka lo ip chawi a,,, ka beng arawn seh zauh...

Ka hnung lam a awm reng chung chuan a kut pahnih chuan ka bathrobe hak chu a keu deuh a,,,, puan min rawn sin tir pawh a tla daih,,, a kut pahnih chuan ka bra ti chho in ka hnute chu arawn tham a,, ka lo thaw hawk....Wine ka lo lem hnem ve deuh nen ka taksa chu nasa takin a danglam tawh.. A mi khawihna piang chu nuam ti takin ka lo dawngsawng tha mah mah bawk

Min kuai her a,,, ka hmuiah chuan rawn fawpin a kut chuan ka hnungzang chu ka zut chho dan dan a,,,, a kut sa hiam mai leh a mi fawhna ril zet chu duhthawh takin ka lo chhang let..Min pawm lawpah khumah min nghat in min bawh zui zat bawk... Ka taksa chu thiam takin a play a,,,, nuam ka lo ti em em thung... Tawlh thla deuh in a thu tung deuh run a,,, ka panty chu muang changin a hlip a,,, ka kutin ka point tak arawn deh rual chuan ka ip chawi... Ka tai bawr chu arawn za uai uai a,,,, ka thaw leh hak thin...

Min nuih sukin a insiam rem a,,, ka point tak chu arawn fawp ta mai.. Ka ang pam a,,,, thiam taka a lei nen ka chet kual meuh chuan ka heh ka pet fan fan a,,, a chhip sam chu ka tham leh nghek thin...
Saruak ngal ngat a ka awm tawh chu min thut tun tir a,,, khum atang chhukin muang changin a thawmhnaw a phelh a,, wine ka rui zah ka hre vak tawhlo nen ka lo en reng ringawt... A taksa nalh zet mai chu zahpui lo tih hriat zet hian min rawn enin a nui suk a,,,, ahmel pa hrak te,,, a taksa nalh tak mai te chu inrem tak an ni
Ka khabe ah dawmin ka hmui chu uar zet hian a rawn fawp a,,, duhthawh zetin ka lo chhang let.... Ka in rin hma chuan ding mar thutin a mitpatna chu ka ka chhungah arawn rawlh anih chu.. Ka meng deuh kawk
"Khawngaihin bawihi" Tisa chakna awrawl nen chuan a rawn ti chhuak hrawih a,,,, hei kher chu ka vawi khatna,,, a tih dan vak ka hrelo na chungin ka lo phur ve tawh nen ka thiam ang ang chuan ka fawp a,,,, a thaw leh hrawih thin....

Ka sam chu a kut a chelh khawmin ka tukhumah a vuan a,,, amah zawk chuan chet arawn la a,,, nuam ti zetin a rum leh ham ham thin..


A mitpatna lian zetin ka taksa rawn luh a tum rual chuan a ban ka lo chelh vat a,,,, mitmeng phi zetin min rawn en
"Luke" Ka ti lawi rat a,,, kei ngei pawn sex hman ka chak zia chu pui tak ani...
"Khawngaihin bawihi" A ti sap a,,,, a mitmeng chu hnar har ka ti.... Ka kut chu ka la thla a,,,

"Ka Hmangaih che" Ti supin dim dawi zet chuan ka taksa chu a rawn lut zui a,,,, nghet zetin a nghawngah ka ban suih zawmin ka heh ka lo pet fan fan,,,, rum deuh hawkin aban chu ka tukhumah arawlh lut a,, nghet zetin min kuah bawk...
(Hun ka nei a,, ka rawn dah leh thei law law e😘😘a tawp lam a hnai tep tawh maithei ani)


STORY CHHIAR THIN ZAWNG ZAWNGTE TIH VE NGEI NGEI TUR.

STORY a thlawnin chhiar tur nitin kan chhawp chhuahsak che u a, nikhata i chhiar man hi duli man tal ni a i hriat chuan website a advertisement hi i lo click ve thin dawn nia. Online website a story i chhiar theih nan pawisa tam tak kan seng a, i chhiar paha i lo click ve hian i chhiar man i pe ve a ni tih i hre dawn nia.

Mi pangai chuan miin sum senga an tana buaisaih a nih chuan an theih dan ang angin pek let veleh ngei an duh thin. A thlawna dawnga pe let ve tu nih peih tlat loh hi a zahthlak, a changkang lo lutuk, smart phone tha pui pui kan nei a, kan rilru pawh ti smart ve ila. Story in chhair theih nan hian writer te hlawh sing khat ai tlem lo kan pe ziah a, website hrim hrimah hian sang 6 vel kan seng bawk. Story in chhiar man hi chawitir zel dawn che u ila chuan mi tam tak hi chuan story in chhiar theih lohna a rei tawh ang, chuvang chuan a thlawna chhiar liam mai lo in lawmthu sawi nan i lo click ve hi kan phut tlat a ni.

Advertisment hi a chung berah leh a hnuai berah kan dah a, Vawi khat ve ve click a tawk mai. Vawi khat ai click kha awmzia a nei vak lo.Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links

ADVERTISEMENT (A hnuai a milem hi a nia hmeh zeuh tur chu)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 150 guests